GramArt er artistenes talerør, og vi jobber konstant for å legge til rette for at artister over hele landet får best mulig vilkår – enten du er i begynnelsen av karrieren eller erfaren artist. Dette skjer primært gjennom å tale din sak i blant annet stortinget, EU og inn mot Gramo. Vi setter dagsorden for og får gjennomslag i saker som styrker dine rettigheter og interesser.

Du trenger nemlig ikke å spille solo.

Dette er noen av de viktigste sakene vi jobber for

•    Rettferdige avtaler og forståelige og transparente avregninger.
•    Rettferdig fordeling av inntekter fra digital utnyttelse av musikk
•    De statlige bevilgningene til profesjonelle artister bør økes, og ordninger
som gir rom for langsiktighet og forutsigbarhet bør prioriteres.
•    Økt bruk av norsk musikk – også i strømmetjenestene.
•    Styrket kjønnsbalanse i norsk musikkliv.

Høringsuttalelser og brev
03.04.2024 Innspill til veikart om kreativ næring (pdf)
15.03.2024 Høringssvar Digitalmarkedsdirektivet (pdf)
11.12.2023 Innspill til kunstnermeldingen Kunstnarkår (pdf)
30.11.2023 Innspill til digitaliseringsstrategien (pdf)
25.10.2023 Innspill til familie- og kulturkomiteen (pdf)
19.10.2022 Høringsinnspill til statsbudsjettet 2023 (prop. 1 S) (pdf)
18.10.2022 Innspill til representantforslag til strategi for kreativ industri (pdf)
31.09.2022 Innspill til kunstnermeldingen (pdf)
21.02.2022 Inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende må bli permanent (pdf)
14.02.2022 Brev til kommunaldepartementet om kompensasjonsordningen for kommunene (pdf)
07.02.2022 Høringssvar til NRK-plakaten (pdf)
14.01.2022 Innspill til prop. 48 LS om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere (pdf)
11.01.2022 Høring om ny, midlertidig kompensasjonsordning for avlyste kulturarrangementer (pdf)
08.12.2022 Brev til kulturdepartementet om at det haster å få på plass kompensasjons- og stimuleringsordninger (pdf)
07.12.2022 Brev til arbeids- og sosialdepartementet om kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende (pdf)
22.10.2022 Innspill til statsbudsjettet, kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen (pdf)
17.08.2021 Innspill til utkast til midlertidig tilskudd til kulturarrangementer t.o.m. okt 2021 som følge av covid-19 (pdf)
12.05.2021 Innspill til utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19 (pdf)
12.05.2021 Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven (pdf)
09.04.2021 Innspill til utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 30. juni som følge av covid-19-utbruddet (pdf)
26.03.2021 Innspill til gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet mv. i norsk rett (pdf)
25.02.2021 Innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken (pdf)
21.02.2021 Høringsinnspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer (pdf)
10.02.2021 Kommentarer til behandlingen av Prop. 75S, Tillegg til Prop. 72 LS (2020–2021) om endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (…) (pdf)
29.01.2021 Innspill til Kulturrådet og KUD om gjenåpning av kulturlivet
16.10. 2020 Høringsinnspill til statsbudsjettet 2021 (pdf)
25.9. 2020 Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende må forlenges (pdf)
14.8.2020 Innspill til KUD om ytterligere forbedring av støtteordninger (pdf)
19.6. 2020 Innspill til regjeringen om krisepakken for kulturlivet (pdf)
15.5. 2020 Innspill til revidert nasjonalbudsjett (pdf)
30.4. 2020 Innspill til ASD om tiltak rettet mot selvstendig næringsdrivende (pdf)
23.3. 2020 Innspill til regjeringens krisepakke (pdf)
16.10. 2019 Høringsinnspill statsbudsjettet 2020 (Pdf)
8.2. 2019 Høringsinnspill kulturmeldingen (pdf)
30.1.2019 Høringssvar kunstnermeldingen (pdf)
16.10.2018 Høringsinnspill statsbudsjettet 2019 (pdf)
1.2.2018 Høringssvar – Åndsverkloven Prop. 104L (pdf)
26.10.2017 Høringsinnspill statsbudsjettet 2018 næring (pdf)
30.10.2017 Høringsinnspill statsbudsjettet 2018 kultur (pdf)
23.6.2017 Høringssvar – Det norske mediemangfoldet (pdf)
5.2.2017 Muntlig høringsinnspill åndsverkloven (pdf)
1.9.2016 Høringssvar – Åndsverksloven (pdf)
19.2.2016 Høringssvar – Folketrygdloven (pdf)
26.6.2015 Høringssvar – Innspill til ny åndsverkslov (pdf)
8.5.2015 Høringssvar til kunstnerøkonomiutredningen …(pdf)
15.9.2014 Høringssvar – Endringer i åndsverkloven, avtalelisens … (pdf)
3.9.2014 Høringssvar – NRK-plakaten (pdf)
24.4.2014 «Musikk i tall 2012» – GramArts kommentarer til statistikken (pdf)
12.8.2012 «Balanse i musikken» – Innspill til Kulturdepartementet (pdf)
1.6.2012 Høringssvar – Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter (pdf)
26.4.2011 Høringssvar – Utredning og forenkling og modernisering av aksjeloven (pdf)
17.2.2011 Høringssvar – Forslag til regler om produktplassering og korte … (pdf)
7.10.2010 Høring – Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye … (pdf)
27.11.2009 Høring – Forslag til endring i forskrift til åndsverksloven (pdf)
4.2.2009 Høring – Ny stipendordning til kunstformål (pdf)
17.10.2008 Forlenget værnetid for utøvende kunstnere (pdf)
15.1.2008 Høringssvar – Utkast til endring av forskrift om tilskudd fra Fond for … (pdf)
15.1.2008 Gramarts innspill til Løkenutvalget (pdf)

GramArt i Gramo

Det er Gramo som krever inn og fordeler penger når artister og andre rettighetshavere blir spilt på radio eller offentlig fremført, f.eks slik det er når musikk spilles i restauranter eller hos frisøren. Det er en av GramArts hovedoppgaver å ivareta pop&rock-artistenes interesser i Gramo, det er også grunnen til at GramArt ble startet for 30 år siden.

GramArt har flertallet på utøversiden i Gramo, og det er viktig at vi fremdeles beholder det flertallet. Dette fordi det bør og må være artistenes organisasjon som taler artistenes sak i Gramo. GramArts dyktigste folk sitter i Gramos styre, og vi kjemper gjennom hele året en kamp for artistenes interesser i Gramo.

I mai måned hvert år trenger vi din hjelp til fortsatt å gjøre denne jobben. Det er da du kan påvirke gjennom og gi din fullmakt til GramArt slik at vi fortsatt kan ha en sterk artist-stemme i Gramo.

Hilsen oss fra GramArt som sitter i Gramo fra GramArt,

Anne Lise Frøkedal (nestleder i GramArt)
vara: Ivar Peersen (styreleder i GramArt)

Daniel Nordgård (styremedlem i GramArt)
vara: Marius Øvrebø-Engemoen (daglig leder i GramArt)

I ukene frem til generalforsamlingen vil vi informere om vårt arbeid i Gramo, og du er hjertelig velkommen til å stille oss spørsmål også. Send gjerne en e-post til marius@gramart.no.

På forhånd tusen takk for din fullmakt!