-Jeg er glad for at familie- og kulturkomiteen har lyttet til våre krav, og sørget for en god og rettferdig åndsverklov som ivaretar norske rettighetshaveres interesser, sier Elin Aamodt, daglig leder i GramArt.

GramArt har vært svært aktive i forbindelse med at åndsverkloven for første gang på 60 år skulle skrives på nytt. GramArt har levert inn skriftlige høringsinnspill, deltatt på muntlige høringer i både Kulturdepartementet og i Stortinget, og hatt omfattende møtevirksomhet med familie- og kulturkomiteen.

-Vi er veldig fornøyde med innstillingen som familie- og Kulturkomiteen leverte på tirsdag. Det er svært tilfredsstillende at denne lange kampen nå er kronet med seier. At vi får en åndsverklov som styrker norske artister og andre rettighetshavere er svært gledelig. Jeg vil takke alle våre medlemmer som har vist et enormt engasjement i denne saken, sier Elin Aamodt.

Ved behandlingen av saken i fjor vår lanserte vi i samarbeid med NOPA kampanjen #utenmusikk, en kampanje som fikk omfattende oppmerksomhet, og som bidro til at Stortinget valgte å utsette behandlingen av saken til etter høstens Stortingsvalg. I år lanserte vi i samarbeid med NOPA, Norsk Skuespillerforbund, Norske Filmregissører og Grafill kampanjen Åndsverkloven2018 der vi fremmet kunstnernes hovedkrav til den nye åndsverkloven.

Stortinget skal stemme over saken 15. mai.

Her er de viktigste punktene i loven vi har fått gjennomslag for:

Spesialitetsprinsippet

Vi er glade for at Familie- og kulturkomiteen er enige med oss i at dersom kunstneren har overdratt rett til å bruke et verk på en bestemt måte, har oppdragsgiver ikke rett til å bruke det på andre måter eller ved andre midler. Dette er et avgjørende prinsipp og er særlig viktig når kunstneren er den svake part i et avtaleforhold. Vi ser at dette viktige prinsippet har blitt ytterligere styrket etter rundene i Kulturkomiteen, og det er vi naturligvis svært glade for.

 

Retten til rimelig vederlag

Retten til rimelig vederlag blir nå lovfestet og med det et viktig grunnleggende prinsipp til gunst for våre medlemmer. GramArt har i hele prosessen understreket at det trengs en lovregel som styrker dette prinsippet og som derved beskytter rettighetshaverne i hele åndsverkets vernetid. Vi er også svært glade for å se at familie- og kulturkomiteen har bestemt at en tvisteløsning skal innføres.

Paragraf 71

GramArt er svært fornøyde med at familie- og kulturkomiteen valgte å ikke innføre den mye omtalte § 71. En lovfesting av bestemmelsen ville ført til en svekkelse av kunstneres forhandlingsposisjon i avtaleforhold. Det kunne potensielt medført en betydelige inntektstap for kunstnerne til fordel for arbeids- og oppdragsgivere. Denne paragrafen ble selve symbolet på kunstner-opprøret mot åndsverkloven i fjor vår, og et samlet norsk kunstfelt var motstandere av paragrafen.

Klasseromsdoktrinen

GramArt er fornøyd med at familie- og kulturkomiteen har sendt denne tilbake til Kulturdepartementet for en videre utredning. GramArt kommer til å følge opp behandlingen av denne saken videre.

Verdigapet

Spesielt glade er vi for at kulturkomiteen har gjort viktige merknader rundt Value Gap problemstillingen. At komiteen både anerkjenner utfordringer rundt verdigapet – altså at rettighetshavere ikke blir kompensert tilstrekkelig for musikken som blir brukt på YouTube og Facebook og i tillegg ønsker å gjøre noe med dette, er veldig bra og viktig. At Kulturkomiteen har valgt å kommetere dette viktige prinsipielle spørsmålet, har vi nådd det vi ønsket: å få utfordringen raskt på dagsorden for norske rettighetshavere.