Krisepakken inneholder mange tiltak, men det viktigste for deg som er GramArt-medlem vil trolig være en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Dette vil være en ordning som ligner mye på dagpenger for ansatte arbeidstakere. Forslaget innebærer følgende: Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser gis du rett på midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet for de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6 x folketrygdens grunnbeløp (ca. kr. 600.000). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget trer i kraft umiddelbart og utbetalingene vil  skje så snart NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Dette er en ny trygdeytelse, og pr. i dag 17. mars er det ennå ikke mulig å registrere sin gjennomsnittsinntekt hos NAV. Så fort NAV kommer med praktisk informasjon om ordningen og registrering av inntekt, vil vi videreformidle informasjonen til GramArts medlemmer.

Satsene og beregningen tilsvarer det du som selvstendig næringsdrivende ville hatt krav på i sykepenger, dersom du hadde blitt syk.

– Vi er fornøyde med at Stortinget tar kravene fra de selvstendige næringsdrivende alvorlig og at det gjennomføres helt nødvendige tiltak for å sikre denne gruppen i en krisesituasjon. Dette er avgjørende for å sikre at GramArts medlemmer har et levebrød når de nå er forhindret fra å  jobbe. Det har vært vår hovedprioritet den siste uken og vi er fornøyd med at det nå er på plass, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

GramArt ser imidlertid at det vil være behov for flere tiltak fremover. Dette må være tiltak som ivaretar hele næringskjeden i musikkbransjen. Vi har bedt om at det etableres en kompensasjonsordning for de som rammes av avlyste konserter. Det er varslet at Stortinget vil legge frem del 2 av krisepakken senere denne uken. Vi vil følge dette arbeidet tett og vil jobbe videre både med dette og andre tiltak i tiden som kommer.

Du finner flere detaljer om krisepakken her