Artistorganisasjonen GramArts innspill til regjeringens krisepakke for kulturlivet

Regjeringen presenterte onsdag forrige uke en krisepakke bestående av en kompensasjonsordning for kulturlivet pålydende 300 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, deltakeravgifter samt merutgifter, som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Kulturminister Abid Raja signaliserte i forbindelse med fremleggelsen at det vil bli aktuelt med ytterligere tiltak og justeringer i tiden som kommer, og at han ønsker en tett dialog med bransjeorganisasjoner for å gjøre tiltakene mest mulig treffsikre. I den forbindelse ønsker GramArt på vegne av sine medlemmer å komme med to innspill til krisepakken.

For det første vil vi berømme Storting og regjering med at de har kommet til enighet om midlertidige ordninger som sikrer inntekter til selvstendig næringsdrivende og frilansere i en svært krevende situasjon. Mange i denne gruppen har i realiteten blitt fratatt mulighet til å skaffe seg inntekt i den nåværende situasjonen. Dette gjelder også GramArts medlemmer.

Kompensasjonsordningen for kulturlivet som ble fremlagt onsdag 18. mars ser vi på som en start for å redde et sterkt presset kulturliv. I likhet med andre bransjeorganisasjoner vil vi imidlertid påpeke at beløpet ikke er høyt nok til å bli tilstrekkelig virkningsfullt. Det må også gjøres grep ved å utvide kretsen av grupper i næringskjeden som skal kunne få dekket sitt tap gjennom ordningen.

Når det gjelder beløpets størrelse viser vi til de tall som er fremlagt fra andre organisasjoner i musikkbransjen, herunder Virke, Norske konsertarrangører og Nemaa. Vi støtter de innspill som har kommet fra disse organisasjonene.

GramArt ønsker også å uttrykke en bekymring for hvordan innretningen skal implementeres i Kulturrådet. Umiddelbart ser det ut til at ordningen kun vil dekke tap i arrangørleddet. Det er nødvendig at en slik ordning kommer hele næringskjeden til gode, herunder arrangører, artister, bookingagenter, management, leverandører av lys og lyd samt andre tjenesteleverandører. En del av disse har ikke bare opplevd en inntektsreduksjon som følge av den pågående krisen. De har faktisk sett et bortfall av 100 % av sine inntekter, samtidig som mange av dem fortsatt har store månedlige kostnader. Dersom man ønsker å massekonkurser i løpet av de neste månedene, må også disse gruppene ivaretas.

VI ber om at departementet tar disse innspillene med seg i det kommende arbeidet med tiltakspakken.

Ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Marius Øvrebø-Engemoen
kst. daglig leder
Artistorganisasjonen GramArt