Ordningen midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere er viktig for deg som er GramArt-medlem. Ordningen bidrar til inntektssikring i perioden det søkes for. I første omgang søkes det for perioden 30. mars 2020 til 30. april 2020.

Her er link til søknadsskjemaet 

Ordningen gjelder fra 14. mars i år og skal kompensere for tap av inntekt som skyldes koronautbruddet. Ordningen kompenserer kun for tap av inntekt som selvstendig næringsdrivende og frilansere. Den midlertidige ordningen gir en dekning på 80 prosent for inntekt under 6G (ca. 600 000 kroner). Kompensasjonen gis fra og med dag 17, slik at søker selv må dekke de 16 første dagene med inntektstap.

I forskriften til kompensasjonsordningen gjøres det klart at det kun er selvstendig næringsdrivende og frilansere mellom 18 og 67 år som kan motta stønaden.

Fra og med 4. mai kan det søkes om kompensasjon for helt eller delvis tapt inntekt i april. Det søkes altså etterskuddsvis for en måned av gangen. Beregningen vil skje automatisk basert på innhentet informasjon og opplysninger som bruker oppgir.

Les mer på nav.no