Det er hovedbudskapet i det felles høringssvaret som Artistorganisasjonen GramArt i samarbeid med FONO interesseorganisasjonen for uavhengige plateselskaper, Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Musikkforleggerne, Norsk Artistforbund (NA), produsentforeningen NORA, Norsk komponistforening (NKF) og Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) sendte inn til Kulturdepartementet denne uken i forbindelse med NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet: En styrket mediepolitikk for borgerne

Organisasjonene er positive til grunntankene i utredningen fra mediemangfoldsutvalget angående hvilke mål staten skal ha for mediemangfoldet, og de nevnte organisasjoner gjentar i høringssvaret sitt forslag til en teknologiuavhengig og fremtidsrettet tilskuddsordning for norsk musikk på kommersiell radio, som ble oversendt Kulturdepartementet 2. november 2016 og utdypet i brev 27. februar 2017.

I høringssvaret uttrykker organisasjonene bekymring for at konsesjonskravene opphører ved utgangen av året med overgangen fra FM-nett til DAB. Radio Norge og P4 har fra FM-nettet slukkes i 2017 ikke lenger status som allmennkringkastere med særskilte innholdsforpliktelser. Dette er bekymringsfullt, ikke bare for norsk kultur og musikk, men også for den samfunnsviktige journalistikken.

Mediemangfoldsutvalget foreslår å tilby én riksdekkende radiokanal kompensasjon for merutgifter forbundet med å tilby allmennkringkastingsinnhold. I vårt høringssvar argumenter vi for at det vil være en langt bedre og mer målrettet innsats for mediemangfoldet dersom man heller satser offensivt på de tre nye tilskuddsordningene: Vårt eget forslag til fremme av norsk musikk på kommersiell radio og Mediemangfoldsutvalgets to foreslåtte nye tilskuddsordninger: 8.5.4. Ny innovasjonsrettet tilskuddsordning og 8.5.5 Ny tilskuddsordning for samfunnsviktig journalistikk.

Det er ressurskrevende å lage kvalitetsprogrammer på radio, og vi har tro på at en slik tilskuddsordning vil motivere til å lage programmer med bred musikalsk profil. Det vil i en slik ordning kunne gis støtte til musikkprogrammer så vel som kvalitetsprogrammer med andre tema, men hvor kravet er at det i programmet skal benyttes norsk musikk. Ordningen må være teknologiuavhengig, slik at aktører på alle plattformer kan søke (DAB, FM, nett), og de må forplikte seg til å ha disse programmene og programinnslagene i prime-time radiotid.

Vi understreker i høringssvaret også viktigheten av å videreføre en stabil og forutsigbar finansiering av NRK som allmennkringkaster, for å sikre et grunnleggende og bredt innholdstilbud som er tilgjengelig for hele befolkningen.

Les hele høringssvaret her.