INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2022 (KAPITLER FORDELT TIL FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN) 

Artistorganisasjonen GramArt er landets største interesseorganisasjon for selvstendig næringsdrivende artister og musikere. Vi representerer cirka 3000 medlemmer. Våre medlemmer er fortsatt hardt rammet av korona og konsekvensene av pandemien kommer til å strekke seg langt inn i 2022. Likevel ser vi lys i enden av tunnelen, og om vi klarer å lose norske artister og musikere gjennom covids siste krampetrekninger, er det endelig tid for å vende tilbake til en hverdag der deres næringsbetingelser er det viktigste GramArt jobber for. 

Tilpassede koronatiltak 

Kompensasjonsordningen, stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendig næringsdrivende er ikke tilpasset tiden som ligger foran oss og skal dessuten avvikles. Det er behov for ordninger som kan fungere i en overgangsfase. Ett av de utøvende musikernes største problemer nå er mangelen på spillesteder. Over 1,5 år med utsatte konserter skal avvikles i løpet av noen skarve måneder på vårparten. I en næring med sterkt redusert kapasitet for gjennomføring av arrangementer. Det sier seg selv at dette ikke går. Artister som vanligvis ville hatt fullsatt sal, har ingen scene å stå på. Dette er en konsekvens direkte forårsaket av covid-tiltakene og det synes derfor åpenbart at regjeringen har et ansvar for å opprette en ordning som omfatter de som er rammet. Vi stiller oss til disposisjon for å utforme en slik ordning. 

Det frie feltet og søknadskriterier til Norsk kulturfond (320/55) 

Dette er et budsjett uten en skikkelig satsing på det frie feltet. Nok en gang ser vi at institusjonene blir begunstiget med store bevilgninger, mens selvstendig næringsdrivende artister og musikere i stor grad faller utenfor. Det er flere ganger blitt sagt at “nå er det det frie feltet sin tur”, og nå er det på tide. Ikke bare fordi det er denne gruppen som har blitt hardest rammet de siste årene, men også fordi det bør være et mål å bedre arbeidsbetingelsene for skapende selvstendig næringsdrivende. I tillegg til at det ikke er noen reell satsing på det frie feltet i årets budsjett, er det også vendinger som vil være direkte skadelige for de frie kunstnerne. 

Regjeringen foreslår å fjerne hovedregelen om at institusjoner med fast årlig driftstilskudd over statsbudsjettet ikke skal kunne søke prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond. Det har vært mulig å vurdere unntak, bl.a. for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Når denne regelen nå foreslås fjernet, er vi redd for at dette ikke vil tjene hensikten om mer samarbeid med det frie feltet og mulighet til å ivareta tilskuddsmottakere med lav statlig grunnfinansiering, men tvert imot gjøre at de store institusjonene blir tildelt midler på bekostning av det frie feltet.  

I stedet for en endring av hovedregelen foreslår vi en øvre grense som kan ivareta de med lav grunnfinansiering, men ekskludere større institusjoner med fast årlig driftstilskudd 

Enkeltpersonsforetak står for 80 prosent av de over 12 milliardene som musikknæringen omsetter for årlig. Denne gruppen må satses på. Det er mye som må tas tak i, men vi velger å nevne sykelønnsordninger som en viktig satsing, da korona har vist at det her er enorme mangler for selvstendig næringsdrivende. 

Stipender og søknadskriterier (320/72) 

Det er lagt opp til 20 nye arbeidsstipender på til sammen 6,6 millioner. Vi minner om kulturminister Anette Trettebergstuens ambisjon under valgkampen – 100 millioner kroner til nye arbeidsstipender. Vi har forståelse for at en så stor økning blir vanskelig i et revidert budsjett, men håper virkelig det allerede nå er rom for en betraktelig større sum på denne posten. 

Vi stiller oss for øvrig bak Kunstnernettverkets innspill ifm. post 72 og 55. 

Statsstøtte til by:Larm 

Bransje- og musikkfestivalen by:Larm er Norges viktigste festival for å vise frem ny, norsk musikk for den norske og den utenlandske musikkbransjen. Eksemplene på artister som har slått gjennom dels på grunn av sin deltagelse på by:Larm er lang: AURORA, Sigrid, Dagny, Sondre Lerche, Nico & Vinz og så videre. Alle artister med stor internasjonal suksess. I motsetning til det mange tror, er ikke by:Larm en stor, kommersiell aktør, men en stiftelse med kun én fast ansatt. For at by:Larm skal kunne fortsette å være et viktig springbrett for norske artister, trenger de en bevilgning over statsbudsjettet. Med utgangspunkt i verdiskapningen, eksporten og ringvirkningene som festivalen skaper, samler de viktigste bransjeorganisasjonene seg om et forslag om å bevilge 1,5 million kroner til by:Larm i dette budsjettet, med ny vurdering av støttebeløpet og en fruktbar samtale om en fast post med driftsfinansiering på statsbudsjettet, etter at evalueringsrapporten for musikkfestivaler er lagt frem våren 2022. 

Privatkopieringsvederlaget må økes (337/70) 

I 2018 ble visuelle og litterære verk innlemmet i ordningen for økonomisk kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk – det såkalte privatkopieringsvederlaget. Det innebærer at potten for fordeling er drastisk mindre, noe som har rammet og fortsatt rammer norske rettighetshavere. Forslaget til økning i årets budsjett gjenspeiler heller ikke i år utvidelsen av denne ordningen, og vi ber om at de 53 millionene i post 337/70 “Kompensasjonsordning for kopiering til privat bruk” økes med 10 millioner kroner, til totalt 63 millioner kroner. Vi minner om at dette kan anses som rimelig vederlag for faktisk bruk av åndsverk. Vi stiller oss for øvrig bak Norwacos innspill.   

Kollektiv forvaltning 

Retten til vederlag for musikk håndteres i dag av norske kollektive ordninger som Gramo. En oppsmuldring ved parallell-systemer vil gjøre forvaltningen mer ressurskrevende, og gi rettighetshavere og musikkbrukere et mer uoversiktlig marked å orientere seg i. Vi mener derfor det er viktig å ta vare på og styrke de kollektive ordningene, fordi de favner vidt og gir større bredde i norsk musikkliv. Gramo vil utdype dette i sitt innspill. 

Om komiteen har spørsmål til disse innspillene, eller har andre spørsmål rundt situasjonen og erfaringer i musikkbransjen, ta gjerne kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen,  

 
Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder 
Artistorganisasjonen GramArt