-Det er svært gode nyheter for våre medlemmer at ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere er forlenget frem til oktober. Det gir en viss forutsigbarhet og trygghet gjennom sommeren og høsten. GramArt ønsker å berømme opposisjonen på Stortinget for å ta vare på selvstendig næringsdrivende og frilansere som er i en svært krevende økonomisk situasjon som følge av koronakrisen, sier daglig leder i GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

Tirsdag kom også nyheten om at regjeringen legger frem en ny stimuleringsordning for kulturlivet på 1,1 milliard kroner som skal vare ut juni. Forslagene fra regjeringen skal ut på høring før de endelig blir vedtatt, og GramArt leverte inn sitt høringsinnspill til regjeringen i går.

I vårt innspill til regjeringen er det særlig to spørsmål vi vektlegger. Det ene tar for seg hvorvidt lønn og honorar utover 45 000 kroner per artist eller utøver per arrangement regnes som uungåelige økonomiske forpliktelser eller ei ved en eventuell avlysning. GramArt legger til grunn at både begrepene «artist» og «utøver» innebærer at begrensningen er ment å sette en beløpsbegrensning på hva hver enkeltperson kan motta av støtte. Band er ikke nevnt spesifikt, men vi tar det for gitt at det for et band med f.eks. 3 medlemmer vil gjelde en maksbegrensning på 3 x kr. 45.000 og at ikke «band» og «artist» er likestilte begreper.

Det som derimot er mindre klart er om denne maksbegrensningen er et brutto- eller nettobeløp for den aktuelle artist eller utøver. Som NEMAA også påpeker i sitt innspill vil situasjonen ofte være den at artist har store økonomiske forpliktelser som skal dekkes fra sitt honorar. Dette vil gjelde alt fra honorering av andre deltagende musikere, teknisk personell, transport, kostnader til preproduksjon, provisjon til managere og bookingbyrå, mv. Dersom dette maksbeløpet er tenkt anvendt på artistens bruttohonorar, vil resultatet være at mange artister vil gå i underskudd med en slik beløpsbegrensning. 

Vi støtter derfor NEMAA i at denne beløpsbegrensningen bør strykes fra forskriften. Subsidiært ber vi om at det presiseres at maksbegrensningen kun får anvendelse på nettohonoraret til artisten. 

-Det er veldig bra at regjeringen bidrar med en ny stimuleringsordning på over 1 milliard kroner til kulturlivet. Samtidig er det avgjørende at en ny stimuleringsordning er innrettet på en slik måte at det gagner musikere og artister som tar en stor risiko ved å sette i gang større arrangementer. Vi forventer også at myndighetene legger en plan for hva som skal skje hvis festivalsommeren 2021 også ryker. Det vil være svært alvorlig hvis det skjer, fortsetter Marius Øvrebø-Engemoen.