Oppdatert 6. juli

Vi mottok i forrige uke en henvendelse fra Norske Dansekunstnere (NoDa), med spørsmål om vi ville stille oss bak deres innspill til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

Saken har nå eskalert til en prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet og vi mener det er viktig å understreke ytterligere hva vi faktisk støttet: vi stilte oss solidariske med Norske Dansekunstneres arbeid for å belyse utfordringene rundt det stadig hardere ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge, og en oppfordring til Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på alvor.

Det var ingenting i teksten vi stilte oss bak som vi oppfattet som en oppfordring til innskrenkning av ytringsfriheten. Kunstnere skal og må tåle kritikk. Men de skal ikke måtte tåle hets og trakassering. Og Norske Dansekunstneres medlemmer har altså oppgitt og så vidt oss bekjent dokumentert denne virksomheten til sin forening.

Med den presiseringen står vi fortsatt ved vår støtte til det opprinnelige innspillsbrevet til Norske Dansekunstnere.

 

Støtteerklæring fra norske kunstnerorganisasjoner 

24.06.2021

Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet.

Rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet — 2020» (Tore Slaatta og Hanne M. Okstad), som bl.a. baserer seg på tilbakemeldinger fra enkeltkunstnere, omtaler økt konflikt rundt kunstens verdi og status i det norske samfunnet, at det følger mer trusler, vold og trakassering enn før med det å være kunstner, og at kunstnere ofte opplever å stå alene i slike krevende situasjoner. Rapporten påpeker at staten av mange ses som en garantist for kunstneres ytringsfrihet i Norge. Som det kommer frem av rapporten, mener en stor andel av aktørene på scenekunstfeltet at ytringsfriheten ikke er godt beskyttet; Kun 61% av de spurte scenekunstnerne svarer at de mener ytringsfriheten er tilstrekkelig beskyttet på deres område.

Ytringsfrihetskommisjonen skal gjennom arbeidet sikre et inkluderende, trygt og mangfoldig kunnskapsgrunnlag, og legge til rette for innspillsmøter o.l. som ivaretar alle stemmer. I denne forbindelse stiller de undertegnende organisasjonene seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere. Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspills møtet som fant sted 23.juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor.

Disse organisasjonene stiller seg med dette solidarisk med Norske Dansekunstneres på bakgrunn av deres arbeid for å belyse disse utfordringene. Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihetskommisjonen må adressere og ta på alvor.