Daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen deltok på mandagens høring i Stortinget og han pekte på særlig fire saker GramArt mener familie- og kulturkomiteen bør jobbe med for slik å bidra til å styrke artistøkonomien.

De fire sakene er: å øke privatkopieringsvederlaget, styrke Norsk kulturråd og støtterordninger for artister, beholde Utenriksdepartementets reisestøtte, og fortsatt fokus på å minke verdigapet.

Privatkopieringsvederlaget
Privatkopieringsordningen er som kjent nå utvidet til også å omfatte litterære tekster og visuelle verk. Beløpet som bevilges er imidlertid ikke samtidig økt tilstrekkelig. Det er ikke godt nok. I likhet med fjorårets budsjett, må økningen i år kun anses å være en indeksregulering. I likhet med resten av kunstnerfeltet er vi bekymret for dette. Samtidig er vi fornøyde med at Departementet sier at de «vil se nærmere på omfanget av den kompensasjonsberettigede kopieringen, og betydningen det får at disse rettighetshaverne omfattes av den individuelle ordningen». Jeg viser for øvrig til Norwacos uttalelse om dette.

Norsk kulturråd og støtteordninger
Norske artisters inntekter er på et kritisk lavt nivå etter overgangen til strømmeøkonomien og det medfølgende paradigmeskiftet. GramArt er derfor fornøyd med at det er funnet rom for å øke tildelingen til Fond for lyd og bilde med litt over en million kroner. Dette er en støtteordning som er viktig for norske artister. Etter vårt syn bør bevilgningene til Fond for lyd og bilde økes ytterligere. Det er også positivt at det opprettes 37 nye kunstnerstipender og at stipendbeløpet økes med ca. 8.500. GramArt ser gjerne flere tydelige prioriteringer i budsjettet som bidrar til styrking av kunstnerøkonomien. Vi imøteser derfor den også kommende Kunstnermeldingen.

UDs reisestøtte må ikke kuttes
Vi er skuffet over at det nok en gang er foreslått å kutte UDs reisestøtte. Vi er kjent med at denne posten ikke ligger inn under kulturdepartementet, men den like fullt en så viktig del av kulturpolitikken at vi må nevne den her.

Det foreslåtte kuttet vil få store følger for norske artister. Det er for tiden stor etterspørsel etter norsk musikk i utlandet, og dette er et moment som bør utnyttes. Økonomien til norske artister er imidlertid dårlig. Heller ikke øvrig norsk musikkbransje har store finansielle muskler. Dette kuttet vil derfor bety færre norske konserter i utlandet.


Value gap
Til slutt vil vi minne om value gap. Dette er ikke direkte en budsjettsak, men vi tillater oss likevel å minne om den siden det er en svært viktig sak for GramArt. Stortinget har formelt bedt regjeringen om å vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at gapet «lukkes». Det er kritisk å sørge for et regelverk som innebærer at de virkelig store tilbyderne av opphavsrettslig beskyttet materiale