Daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen deltok i dag på høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Han pekte på fem saker i budsjettet GramArt ønsker at familie- og kulturkomiteen skal jobbe med for å bidra til å styrke kunstnerøkonomien.

De fem sakene er: å øke privatkopieringsvederlaget, styrke Norsk kulturråd og støtterordninger for artister, beholde Utenriksdepartementets reisestøtte, bedre trygdeytelser for selvstendig næringsdrivende og fortsatt fokus på å minke verdigapet.


Øk bevilgningen til privatkopieringsvederlaget

Fra 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Med denne ble privatkopieringsordningen utvidet til også å omfatte litterære tekster og visuelle verker. Beløpet som bevilges til slik kompensasjon er imidlertid ikke samtidig økt tilstrekkelig, selv om ordningens nedslagsfelt er utvidet. Dette innebærer et vederlagskutt til hele rettighetshaverfeltet på dette området og vil være svært negativt for en allerede presset artistøkonomi.  Dette er dramatisk og noe vi i GramArt er sterkt bekymret for.

Styrke Norsk kulturråd og støtteordninger
Norske artisters inntekter er på et kritisk lavt nivå etter overgangen til strømmeøkonomien og det paradigmeskiftet som fulgte med dette. GramArt er fornøyd med at Norsk Kulturråd i statsbudsjettet styrkes, og at det er funnet rom for å øke tildelingen til Fond for lyd og bilde med fire millioner kroner. Vi ser gjerne at bevilgningene til Fond for lyd og bilde økes ytterligere. GramArt mener også at regulering av kunstnerstipendene bør knyttes opp mot lønnsoppgjøret i staten, samt at kunstnerstipend skal utgjøre minimum 50 % av en gjennomsnittlig norsk årsinntekt.

Behold Utenriksdepartementets reisestøtte
Det foreslåtte kuttet i Utenriksdepartementets reisestøtte vil ha dramatiske følger for norske artister. Fordi økonomien til norske artister er såpass dårlig og heller ikke øvrig norsk musikkbransje har store finansielle muskler, vil dette kuttet i realiteten bety færre norske konserter i utlandet. Det vil få konsekvenser for den oppturen norsk musikk er midt i. Det foreslåtte kuttet må dermed derfor reverseres.

Bedre trygdeytelser for kunstnere
GramArt mener at selvstendig næringsdrivende bør ha de samme betingelsene som lønnstakere, både når det gjelder beskatning- og trygdeytelser. GramArts medlemmer, som i all hovedsak er selvstendig næringsdrivende, sakker akterut sammenlignet med de fleste andre yrkesutøvere når det gjelder gjennomsnittsinntekt. Det er ingen gode grunner for at de i tillegg skal ha dyrere trygdeytelser. Et godt eksempel for å illustrere dette er sykepenger. Dekningsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende fra 17. sykefraværsdag er i dag 75 prosent. GramArt mener at dekningsgraden bør økes til 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Dette vil bidra til å gi selvstendig næringsdrivende samme trygghet som ansatte arbeidstakere.

Verdigapet
GramArt mener at familie- og kulturkomiteen må jobbe for at vi finner gode løsninger på problemstillingene knyttet til det såkalte «verdigapet». Dette gjelder det forhold at enkelte av de virkelig store tilbyderne av opphavsrettslig beskyttet materiale, som for eksempel Youtube og Facebook, pr. i dag ikke betaler for dette på samme måte som andre aktører. GramArt oppfordrer familie- og kulturkomiteen til å jobbe for at vi får sikret et regelverk som gjør at nettjenestene i langt større grad enn i dag må betale vederlag til rettighetshavere. Etter at EU-parlamentet 12. september vedtok det europeiske opphavsrettsdirektivet er dette spørsmålet enda mer aktuelt.