Marius Øvrebø-Engemoen blir daglig leder i GramArt på permanent basis. Foto: Eva Rose. Foto: Eva Rose

-Det er bra at regjeringen ønsker seg et mangfoldig og sterkt kulturliv. Samtidig mener vi i GramArt at når kulturbudsjettet øker med 850 millioner kroner, så burde enda flere av disse midlene vært brukt på å styrke norske kunstneres og artisters økonomi. Dette er helt nødvendig for å sikre et rikt og mangfoldig kulturliv i Norge, sier daglig leder i GramArt Marius Øvrebø-Engemoen.

Regjeringens utkast til kulturbudsjett for 2020 er på 19,9 milliarder kroner. Justert for at NRK fra 2020 skal finansieres over statsbudsjettet og for endringer i departementsstrukturen er økningen dermed 850 millioner, eller 6,7 prosent. Det er bra at den positive trenden som startet i fjor med en reell økning i kulturbudsjettet fortsetter også i år.

-Budsjettet inneholder mye god kulturpolitikk, og det er ingen tvil om at vi har en Kulturminister som ser verdien av kulturen som en positiv kraft i samfunnet. Vi i GramArt er spesielt fornøyd med at Balansekunst styrkes og bevilges 2,3 millioner kroner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Dette støtter GramArt helhjertet. Dette er viktig arbeid som må videreføres og styrkes, fortsetter Øvrebø-Engemoen.

-Det er også positivt at regjeringen foreslår å opprette 37 nye kunstnerstipend. Dette er et viktig kulturpolitisk virkemiddel som bidrar til positivt til kunstnerøkonomien. At summen foreslås økt fra 268 222 til 276 805 kroner er også bra. Dette er en etterlengtet økning. GramArt kunne ønsket seg enda flere slike tydelige prioriteringer i budsjettet som kunne bidratt til ytterligere styrking av kunstnerøkonomien. Vi imøteser kunstnermeldingen som er forventet presentert senere i høst, der vi forventer ytterligere virkemidler som kan styrke artistenes økonomiske situasjon, sier Øvrebø-Engemoen.

-Vi er videre fornøyde med at Music Norway styrkes med en million kroner, og at Fond for lyd og bilde samt Norsk Kulturfond får økt sine bevilgninger noe. Derimot er vi fremdeles bekymret for at privatkopieringskompensasjonen for 2020 heller ikke i år er økt utover konsumprisindeksen, selv om ordningens nedslagsfelt i fjor ble utvidet til også å omfatte litterære tekster og visuelle verk. Dette er svært uheldig, og GramArt kommer til å jobbe for å få dette endret, avslutter Øvrebø-Engemoen.