INNSPILL TIL PROP 1. S

 Artistorganisasjonen GramArt er interesseorganisasjonen for næringsdrivende artister og musikere. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til statsbudsjettet for 2023.

Vi noterer oss at ministerens eget utsagn om at dette er å anse som et pausebudsjett nok er korrekt. Vi har forståelse for at de store nyvinningene må vente. Derfor er det i år desto viktigere å se på andre løsninger for å forbedre næringsvilkårene for utøvere og andre kunstnere. I stedet for å kommentere konkrete budsjettposter, velger vi derfor i år i stedet å komme med et konkret forslag til en slik løsning, som vi også vil følge opp videre med komitéen i tiden som kommer.

 

Digitalmarkedsdirektivet: En gyllen mulighet

Et av momentene vi gleder oss over i budsjettet, er at regjeringen fortsetter sin vurdering av hvorvidt norske myndigheter kan «(…) gi regler som sikrer at leverandører av nettjenester som lagrer og tilgjengeliggjør store mengder av verk og annet kreativt innhold lastet opp av brukere, må bidra til at rettighetshaverne får vederlag for slik bruk av deres materiale.»

En del av løsningen ligger allerede på bordet og er på vei inn i norsk lov gjennom det arbeidet som nå pågår i Kulturdepartementet med implementering av digitalmarkedsdirektivet. Dette er noe vi i GramArt, i samarbeid med europeiske søsterorganisasjoner og forvaltningsorganisasjoner, har jobbet lenge med. Utøverne kan ikke lenger forventes å akseptere dagens regelverk, som er utformet slik at noen kommersielle aktører sitter igjen med en uforholdsmessig stor andel av inntekter fra online-bruk, uten at rettighetshavere får anstendig betalt. Den manglende effekten av åndsverklovens § 69 – retten til rimelig vederlag – understreker viktigheten av implementeringen av digitalmarkedsdirektivet på en måte som gjør at utøverne får sin rettmessige andel av inntektene.

Direktivet har fått en hensiktsmessig implementering i Belgia og delvis i Ungarn og Tyskland. I Belgia er utøvere (og opphavere) nå sikret en lovfestet og uoverdragelig vederlagsrett for onlinebruk (pålagt strømmetjenestene), forvaltet gjennom Gramos søsterorganisasjon PlayRight. I Spania har en liknende ordning allerede eksistert i en årrekke.

Det er i dag ikke slik at alle musikkutøvere mottar noe vederlag for online-bruk. Dette vil i hovedsak kun gjelde hovedartistene, som har avtale om dette med sine plateselskaper. Ofte vil heller ikke disse motta rimelig vederlag, grunnet de inngåtte avtalene. Det er derfor sentralt at en slik rett omfatter ALLE rettighetshavere, samtidig som den gjøres uoverdragelig.

En minimumsimplementering av direktivet vil derimot ventelig være svært lite virkningsfull. Som nevnt over er det lite positive resultater å spore som følge av innføringen av bestemmelsen om rimelig vederlag i åvl. § 69

Derfor jobber vi i GramArt for å få til en tilsvarende løsning her i Norge, tilpasset norske rettsregler. Vi mener dette er en gylden anledning for både regjeringen og Stortinget til å starte et oppryddingsarbeid i en strømmeøkonomi som absolutt ikke fungerer for det store flertallet av norske utøvere (ei heller internasjonale).

 

Dette er naturlig nok ikke noe som vil merkes på dette eller de kommende års statsbudsjett.

 

I første omgang vil vi bare nevne for komitéen at dette er et pågående arbeid. Vi har planer om å oversende et konkret forslag til Kulturdepartementet i løpet av noen uker. Komitéen vil bli holdt orientert om dette arbeidet.

For øvrig stiller vi oss bak høringsinnspillet til Norwaco, Kunstnernettverket, NOPA og Music Norway.

 

Med vennlig hilsen,

Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder
GramArt