Likelydende brev til:

  • Arbeids- og sosialkomiteen,
    sendt pr. epost til: arbeid-sosial@stortinget.no
  • Finanskomitéen,
    sendt pr. epost til: finans@stortinget.no

Oslo 14. januar 2022

PROP 48 LS (2021-2022) – KOMPENSASJONSGRADEN I KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE

Artistorganisasjonen GramArt og Creo – forbundet for kunst og kultur representerer til sammen over 13.000 medlemmer. Medlemsmassen i våre to organisasjoner består i hovedsak av artister, musikere i både band, ensembler, kirker og orkestre, pedagoger, låtskrivere, komponister, dansere og sceneteknikere. Kort sagt representerer vi til sammen svært mange av de kulturaktørene som nå lider mest under smittevernstiltakene.

Regjeringens pressekonferanse om smitteverntiltak den 13. januar gjør det klart for oss at kulturbransjen fortsatt er og vil være den bransjen som rammes hardest av smitteverntiltakene. Kulturdepartementet har gjort et hederlig forsøk på å tilpasse kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen for kulturlivet. Disse ordningene har imidlertid fortsatt en del hull som gjør at svært mange selvstendig næringsdrivende på kulturfeltet faller utenfor, herunder mange musikere og artister.

Dette begynner å bli ekstremt utfordrende, all den tid egenkapitalen sakte, men sikkert har forsvunnet i løpet av de siste to årene. Kassen er rett og slett bunnskrapet. Vi leser saker om artister som må selge instrumentene sine for å få hverdagen til å gå rundt. Og ironisk nok gjør det det også umulig å produsere show og turneer som kunne falt inn under de andre ordningene, da dette gjerne medfører store utgifter i forkant.

For våre medlemmer har derfor kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært den mest brukte ordningen. Ordningen har vært sikkerhetsnettet for norske kulturarbeidere under pandemien.

Vi viser derfor til Prop. 48 LS (2021­–2022) og vil med dette komme med noen innspill og krav til ordningen.

Først ønsker vi å takke for at dere har levert en totalpakke på 11 milliarder kroner. Deretter vil vi påpeke at det burde være mulig å finne rom for å øke satsen også for de selvstendig næringsdrivende til 80 % av inntekter opp til 6G. Vi har beregnet kostnaden på en slik økning i kompensasjonsgraden (fra 60 % til 80 %) til mellom 7.5 og 12.5 millioner i måneden i den perioden ordningen varer.

Tar vi utgangspunkt i at dette vil vare i fire måneder og bruker høyeste kostnadsanslag (12.5 millioner), ville dette ha gitt staten en merkostnad på 50 millioner kroner. Det ville i så fall utgjøre 0.45 prosent av totalpakken på 11 milliarder.

Vår oppfatning har derfor vært at satsen burde økes til nevnte nivå, da en økning på 4.5 promille av totalpakken er en liten pris å betale for å sørge for at en allerede svært presset gruppe har en anstendig inntekt i den perioden dette varer. Det er for oss vanskelig å se begrunnelsen for at en selvstendig næringsdrivende musiker eller scenetekniker som befinner seg i denne situasjonen skal komme dårligere ut av det enn en som er fast ansatt og mottar dagpenger.

De signalene vi mottar er imidlertid at det er svært liten vilje hos regjeringspartiene til å øke satsen til det nivået vi har bedt om. Dette finner vi beklagelig. Vi vil vi imidlertid tillate oss å påpeke det åpenbare, nemlig at enhver økning utvilsomt er bedre enn ingen. Dersom det ikke lar seg gjøre å enes om en økning til 80 % av inntekter opp til 6G håper vi derfor i det minste at Stortinget kan enes om å øke satsen til 70 % av inntektsgrunnlaget (opp til 6G).

Ta gjerne kontakt med oss dersom det skulle være spørsmål.

Med vennlig hilsen

Marius Øvrebø-Engemoen                                                   Hans Ole Rian
daglig leder                                                                           Forbundsleder
Artistorganisasjonen GramArt                                              CREO – Forbundet for kunst og kultur

 

Kopi til orientering: Familie- og kulturkomitéen