Elin Aamodt fra GramArt, Ingrid Kindem fra NOPA og Kai Robøle fra Musikkforleggerne under dagens høring.

Møte i Næringskomiteen
Om sak: H
øring i Prop. 1 S Statsbudsjettet 2018

Torsdag 26. oktober 2017

  1. Innledning
    GramArt er artistenes interesseorganisasjon med rundt 3000 medlemmer innenfor alle populærmusikalske sjangre. Våre medlemmer er selvstendig næringsdrivende, og derfor er vi spesielt opptatt av musikk som næring.

Vi vil aller først berømme regjeringen for å ville styrke de kreative næringene gjennom statsbudsjettet for 2018. Satsingene må imidlertid følges opp med konkrete tiltak som treffer.

  1. Viktigheten av å satse på musikk som næring

2.1       Artister som grundere
GramArts hovedformål er å styrke artistenes hverdag som profesjonelle yrkesutøvere med musikk som næring, da de fleste artister også er grundere. Norske artister og band skaper ikke bare lydsporet til menneskers liv, de skaper også arbeidsplasser, vekst og næring i Norge.

2.2       Musikknæringen har et uutnyttet potensiale
Norsk musikk opplever nå en eventyrlig suksess I 2015 omsatte den norske musikkbransjen for 3,7 milliarder kroner. Karpe Diem selger ut 3 kvelder i Spektrum på under 1 time, Marcus & Martinus er store superstjerner også i våre naboland.

GramArt mener det fortsatt er et stort vekstpotensial i musikknæringene. Suksesser som Kygo, Alan Walker, Aurora, Sigrid, Cashmere Cat, Ina Wroldsen, Nico & Vinz og Astrid S er har klart vist dette. Vi har nå et moment som må bevares.

2.3       Det haster!
Det haster derfor med gode tiltak som investerer tilstrekkelig i næringen med nødvendige rammevilkår. Vi trenger derfor næringskomiteen på banen. Raskt.

 

  1. Her er GramArts forslag til tiltak, som vi mener er nødvendige for å styrke musikkbransjenæringen

I           Satsing på næring hører inn under næring, og ikke kultur

Midlene til kulturnæring må ligge under nærings- og ikke i kulturbudsjettet. Vi opplever at styrking av kulturnæringen ofte gjøres på bekostning av kultursatsinger. Det blir derfor en kamp om samme midler, og det er unødvendig. De to satsingene er gjensidig avhengig av hverandre, men det er et viktig skille mellom næringspotensial og kulturutvikling. Dette bør også gjenspeiles i budsjettet og målsetningene.

II          Lånegarantier

En av utfordringene idag er at inntektene fra våre internasjonale musikk-suksesser ikke kommer tilbake til Norge. En viktig årsak til dette er at norske selskap mangler finansiering og risikokapital og er underfinansiert i konkurranse med internasjonal musikkbransje.

Det er derfor nødvendig å få på plass låneordninger og annen finansiering som sikrer reell konkurransemulighet. Det har kommet et konkret forslag fra næringspolitisk råd om en låneordning. GramArt støtter dette forslaget, og ønsker at kompetanse og midler skal følge ordningen.

III         Value Gap (Verditapet som oppstår ved at Google/Facebook/Youtube ikke betaler for seg)

Tjenester som Youtube, Facebook og Google osv tilbyr i dag brukergenerert innhold på sine plattformer, uten å betale verken opphaver, artist eller plateselskaper for deres investeringer. I musikkbransjen omtales dette som ”the Value Gap”. Mange anser dette som en av de største utfordringene i musikkbransjen i dag, og vi i GramArt er enige i dette.

For å løse denne utfordringen trenger vi politikere som sikrer at disse tjenestene i fremtiden betaler for utnyttelsen av åndsverk, slik andre tjenester må gjøre. Vi oppfordrer derfor Næringskomiteen til å ta tak i denne problemstillingen, som er helt sentral i kreative bransjer.

IV        Annet

Generell styrking av gründernes rammevilkår:

For det første bør det innføres tiltak som kan styrke gründere generelt. Vi vil komme med to konkrete forslag:

  1. En ordning med lavere beskatning på overskudd i de første sårbare oppstartsårene.
  2. Bedrifter med under 5 ansatte fritas for å betale arbeidsgiveravgift i de første 3 årene etter etablering, alternativt betale en redusert sats.

Styrking av norsk musikkbransje:

For det andre må rammevilkårene til grunnstrukturene i norsk musikkbransje sikres. Grunnorganisasjonene som GramArt, Nopa, Komponistforeningen, Musikkforleggerne mv. bidrar til økt kompetanse, nettverksbygging og utfører viktig politisk arbeid på vegne av sine medlemmer. Dette er funksjoner som må bevares for å sikre fortsatt vekst i næringen.

Vi imøteser videre dialog med næringskomiteen.

Og det er nå næringskomiteen kan legge til rette for at musikknæringen er en av næringene vi som nasjon kan leve av i fremtiden

Tusen takk for meg!

På vegne av artistorganisasjonen GramArt
Elin Aamodt