Møte i familie- og kulturkomiteen
Om sak: H
øring i Prop. 1 S Statsbudsjettet 2018

Mandag 30. oktober 2017 

 

Kjære familie- og kulturkomité

Dere gjør en viktig jobb. Å ta vare på et lands kultur er så vesentlig. Likevel: uten kunstnerne, ingen kultur. Som artistenes representanter ønsker vi kort fortalt at dere skal øke kulturbudsjettet og gi mer til de som er selve grunnmuren i norsk kulturliv, nemlig kunstnerne.

 

  1. Intro

Mitt navn er Elin Aamodt og jeg er leder i artistenes organisasjon GramArt. Vi har rundt 3000 medlemmer innenfor alle populærmusikalske sjangre. Våre medlemmers hverdag handler om å skape gode musikkopplevelser for hver enkelt av oss, og for oss som samfunn.

Først og fremst trenger vi en god åndsverklov som sikrer rettighetshavernes rettigheter og inntekter. Vi ser frem til at dette viktige arbeidet gjenopptas.

 

Nå til dagens tema: kulturbudsjettet:

I Kulturdepartementets pressemelding da statsbudsjettet ble lagt frem kunne vi lese at det var en tydelig satsing på kultur. Vi deler dessverre ikke denne oppfatningen.

Ifølge levekårsundersøkelser, kommer kunstnerne dårlig ut inntektsmessig. I tillegg har musikkbransjen vært gjennom store endringer gjennom digitaliseringsprosess som har skapt økt press på inntektene i alle ledd.

Dette er utfordringer kulturdepartementet selv peker på. Det er derfor rart at ikke kulturbudsjettet inneholder flere konkrete tiltak for å møte disse utfordringene.

Den totale økningen i Kulturdepartementets budsjett er i praksis bare en indeksregulering. GramArt håper at det i de kommende budsjettforhandlingene vil gjøre de endringer som trengs for styrke kultursektoren.

 

Vi har mange forslag i så måte, men vil i dag fokusere på to tiltak vi mener er viktige:

 

I           Reisestøtten må ikke halveres!

Vi er svært skuffet over at det nok en gang er foreslått å kutte UDs reisestøtte. Denne posten ligger ikke under inn under kulturdepartementet, men den er en så viktig del av kulturpolitikken at vi må nevne den her.

Det foreslåtte kuttet vil ha dramatiske følger for norske artister. Norsk musikk opplever en eventyrlig opptur i utlandet, og vi har et moment nå som bør utnyttes. Fordi økonomien til norske artister er såpass dårlig og heller ikke øvrig norsk musikkbransje har store finansielle muskler, vil dette kuttet i realiteten bety færre norske konserter i utlandet og store konsekvenser for den oppturen norsk musikk er midt i.

GramArts medlemmer har i gjennomsnitt mottatt ca. 80 % av disse tildelingene de siste 5 år. Vi kjenner våre medlemmers hverdag og vet at de er helt avhengig av denne støtten for å komme seg ut i verden.

 

For det andre trenger vi gode ordninger som styrker norsk musikk. Her er det mye som kan gjøres, men i dag ønsker vi å rette oppmerksomheten mot det som skjer med norsk radio om:

 

II          Forslag om styrking av norsk musikk: ”Spill Norsk Fond” for å sikre norskinnhold på radio

Selv om norsk musikk totalt sett opplever et oppsving, trenger vi gode tiltak som sikrer en høy norskandel her hjemme. Det handler om hva slags musikk vi skal høre på i fremtiden og hvilken musikk som skal prege oss som nasjon.

GramArt er bekymret for radiomangfoldet med overgangen til DAB-nettet. Vi har derfor, sammen med NOPA, foreslått et «spill norsk fond» som norske radiostasjoner kan søke på, for å skape godt, norsk innhold. Siden det å drive radio er et kulturpolitisk ansvar, mener vi dette er et viktig tiltak etter omleggingen fra FM til DAB.

En slik ordning vil sikre et mangfoldig radio-Norge, i tråd med Stortingets egne intensjoner. Forslaget er støttet av en mer eller mindre samlet musikkbransje.

Et spill Norsk-Fond vil kunne bidra til å rette opp dette manglende mangfoldet, slik også Stortingsmelding 38 (2014-2015) Open og Opplyst – Allmennkringkasting og mediemangfold, uttrykker bekymring for.

 

I tillegg ønsker vi å belyse 4 øvrige forhold av betydning:

 

  1. Satsing på kulturnæring hører inn under næringsbudsjettet, og ikke kultur

Vi opplever at styrking av kulturnæringen ofte gjøres på bekostning av kultursatsinger. Det blir en kamp om samme midler, og det er unødvendig. De to satsingene er gjensidig avhengig av hverandre, men det er et viktig skille mellom næringspotensial og kulturutvikling.

 

  1. Nei til økning av lavmomssatsen

GramArt er også bekymret for at regjeringen foreslår å øke lavmomssatsen som deler av kulturlivet nå er omfattet av. Hvis dette blir vedtatt, innebærer det en økning på 4 % i løpet av 2 år. En økt moms får uheldige konsekvenser for næringene. Dette bekymrer oss fordi kulturlivet trenger bedre rammevilkår for ytterligere vekst, ikke dårligere.

 

  1. Generell styrking av norsk musikkbransje

Rammevilkårene til grunnstrukturene i norsk musikkbransje må sikres. Grunnorganisasjonene som GramArt, NOPA, Komponistforeningen, Musikkforleggerne mv. bidrar til økt kompetanse og viktig politisk arbeid på vegne av sine medlemmer. Dette er funksjoner som må bevares for å sikre fortsatt vekst i næringen.

 

  1. Value Gap=verditapet som oppstår ved at store tjenster ikke betaler for kreativt innhold

Helt tilslutt: store aktører som youtube, google, facebook etc tilbyr brukergenerte sider uten å gi betaling til de som har skapt det kreative innholdet. Dette er en av musikkbransjens hovedutfordringer. Vi oppfordrer kulturkomiteen til å se på denne problemstillingen som er en utfordring for alle kreative bransjer.

 

GramArt ser frem til en videre god dialog med familie- og kulturkomiteen om disse og andre kulturpolitiske spørsmål.

 

Tusen takk for meg!

 

 

På vegne av artistorganisasjonen GramArt
Elin Aamodt