På en pressekonferanse 14.12.21 presenterte regjeringen nye økonomiske tiltakspakker ifm. koronapandemien. Kulturminister Anette Trettebergstuen hadde flere nyheter som vi må anse som gode og det er vårt inntrykk at hun har lyttet til våre innspill og innspillene fra de andre organisasjonene, særlig Musikkindustriens næringsråd. Det er likevel en del mangler i ordningene og en del som må avklares. Vi er på saken og vil oppdatere artikkelen så snart vi vet mer. I første omgang vil vi nå forsøke å sammenfatte det foreløpig viktigste for våre medlemmer.

 

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer 

Det er bevilget totalt 1,1 milliarder kroner til støtteordninger for kultur. For GramArts medlemmer er det en god ting at kompensasjonsordningen for kulturarrangementer blir justert slik at kompensasjonen regnes ut på bakgrunn av tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017-2019. Ordningen får også tilbakevirkende kraft til 1. november og gjelder frem til sommeren. En annen god nyhet er at selskaper kan ha overskudd fra arrangementer, selv om de får kompensasjon, så lenge overskuddet går til å betale ut lønn. Her er det behov for flere justeringer, da det kan foreligge forpliktelser som gjør at selskapet helst skulle tatt ut overskudd for å dekke disse, så dette skal vi se videre på. 
 

Kompensasjonsordningen for næringsdrivende 

Ordningen for selvstendig næringsdrivende forlenges ut februar. Dette er en ordning vi har ønsket forlenget på ubestemt tid, og det kommer vi til å fortsette å jobbe med. Ordningen gir forutsigbarhet og mat på bordet og det er også et poeng at ordningen dekker levekostnader imens man venter på kompensasjon. Vi håper dog at regjeringens lovnad om raskere saksbehandling innfris og at dette ikke blir et problem. 
 

For dere som driver AS 

Det er mange av dere som driver AS for egen artistvirksomhet og flere av dere har permittert dere selv. Dette er en stor belastning både økonomisk og kunstnerisk. Regjeringen har gjort noen endringer i reglene for dagpenger. Dagpengesatsen for den delen som er under 3 ganger grunnbeløpet er forhøyet til 80 prosent. Ledige kan jobbe opp til 60 av vanlig arbeidstid (hva nå enn det er for en utøvende musiker) før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent. Og kravet om at man må ha minst 50 redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent. Dette gir mer fleksibilitet i en artistkarriere med høyst ulik arbeidsmengde gjennom året. Og for dere som ikke er permitterte, men som rett og slett blir syke, så dekker regjeringen nå kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6. Husk at sykefravær også kan være pålagt karantene. 

Sist, men ikke minst, så ble ordningen for næringslivet for å dekke faste, uunngåelige kostnader forlenget ut året. 

 

Oppsummert:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere blir forlenget ut februar
 • Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer justeres med tilbakevirkende kraft til 1. november. Kompensasjon vil nå regnes ut på bakgrunn av gjennomsnittsomsetning fra årene 2017-2019
 • Stimuleringsordningen for kultursektoren gjeninnføres med virkning fra 8. desember 2021 – 31. mars 2022.
 • Tillatt med overskudd i kompensasjonsperioden så lenge dette går til å betale ut lønn i måneder med lav omsetning
 • Forhøyet dagpengesats for næringslivet. Endringer i krav til arbeidsmengde
 • Dekket sykefravær for koronarelatert sykefravær fra dag 6
 • Kompensasjonsordningen for faste, uunngåelige kostnader forlenget ut året 

Her er en redigert og forkortet versjon av Trettebergstuens innlegg. Se hele innlegget på regjeringen.no. 

 


 

Pressemelding | Dato: 14.12.2021| Nr: 142/21

Forbedrer kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett, og viderefører stimuleringsordningen for kulturlivet

Smittesituasjonen i samfunnet har ført til nye og strengere smittetiltak, og regjeringen kommer nå med forbedrede støtteordninger. Vi styrker nå ulike ordninger for å hjelpe kulturen, idretten og frivilligheten gjennom de neste månedene. Summen som er satt av, er 1,7 milliarder kroner.

– For å få kontroll på smittesituasjonen må vi ha enda strengere tiltak. Det rammer kulturen, idretten og frivilligheten hardt. Vi har hele tiden sagt at vi trenger bedre ordninger, og nå leverer vi: Vi forbedrer kompensasjonsordningen, styrker eksisterende virkemiddelapparat og gjeninnfører stimuleringsordningen, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

1,1 milliarder kroner går til støtteordninger for kultur og 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022
 • Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

Det vil også nå være mulig å ha et overskudd fra arrangementer i selskapet, om dette går til å ta ut lønn i perioder uten inntekt fra arrangementer, for eksempel der juleturneer finansierer lønn resten av året. Det vil ikke bli mulig å ta ut utbytte eller skru opp lønnsnivået. På denne måten tar vi hensyn til behovene til arrangørene på en bedre måte.

– Det er viktig med langsiktige og gode ordninger, som ivaretar hele bredden i kultursektoren. Vi har hatt god dialog med bransjen, og endringene vi nå gjør, innebærer at ordningene blir mer treffsikre enn de var før. Dette er en sammensatt bransje med ulike behov, og summen av ordninger og virkemidler fra de ulike departementene skal til sammen utgjøre et solid sikkerhetsnett for kulturfeltet, sier Trettebergstuen.

Kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. november 2021, men må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen vil sendes på kort høring i sektoren.

Stimuleringsordningen vil gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Ordningen vil ha samme innretning som tidligere.

Kompensasjons- og stimuleringsordningene forvaltes av Norsk kulturråd.