Styreleder i GramArts fond Christian Wadahl Uhlen. Foto: Aksel Jermstad

Artiststipendet ble delt ut for første gang i 2017, og i år skal det deles ut 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend à 250 000 kroner. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. Artiststipendet er øremerket populærartistene og skal tilgodese artister med musikk som hovednæring.

Årets søknadsfrist er 1. november.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som har opprettet stipendet i samarbeid med GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

”Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier Fondets styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Søknadsskjema finner du her

Les mer om søknadskriterier på www.artiststipendet.no

Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.
For spørsmål om stipend og søknad ring: 22 00 56 57

Artiststipendet deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene Fondet mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.  Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Betydningen av Artiststipendet

I 2018 delte stiftelsen ut hele seks stipender á 250 000,-. Her er hva Artiststipendet betydde for noen av fjorårets mottakere:

Amund Maarud:
«Å motta Artistipendet har betydd vanvittig mye for meg og har gitt et lengre perspektiv på å sette planer, utenom det vanlige, ut i live. Det har gitt meg arbeidsro og inspirasjon til å skrive nytt materiale og nytt innhold. Jeg gleder meg voldsomt til å vise fram det jeg nå planlegger å gjennomføre. Ingenting av dette hadde vært mulig å fokusere så dypt på uten denne støtten og det skal gi brennstoff til årene som kommer i form av utgivelser.»

Hans Peter Lindstrøm:
«Artiststipendet har gitt meg muligheten til å ta større musikalske sjanser både i studio og med skriving av ny musikk, noe som er og blir det aller viktigste i arbeidet mitt som artist og komponist.»

Thea Hjelmeland:
«GramArt sitt artiststipend har gjort det mogleg for meg å senke skuldrene, arbeide med eit fritt handlingsrom og fokusere utelukkande på utgjeving av album og å skape ny musikk. Det var ei stor gåve som eg er utruleg takksam for. Det kjem til å bære frukter i lang tid framover.»

Elle Márjá Eira:
«Artiststipendet for meg har vært en stor anerkjennelse for joik. Joik er mitt hjertespråk og står sterkt i mitt musikalske uttrykk. Jeg har utfordret og utforsket grensene til hva joik er og hva joik kan være. Tusen takk GramArt for at 2019 ble et produktivt år. Giitu.»

Hanne Kolstø:
Å bekymre seg for økonomi kan gje mykje motstand og press, som igjen kan gjere det vanskeleg å skape. Artiststipendet har gjeve meg eit år med lave skuldrar noko som har vore fantastisk frigjerande for min kreative prosess. Å kunne dykke skikkeleg djupt ned i min eigen skriveprosess trur og meinar eg har gjort musikken min nærare og råare. Stipendet har óg frigjort mykje energi og overskudd til å kunne jobbe med andre ting eg brenn for. Eg tør å påstå at eg ikkje eg hadde klart å arrangere den nasjonale klimalåtkonkurransen «etteross» dersom eg innimellom måtte telle kronestykker for å kjøpe brød. No gler eg meg til å sjå lista over artistar som får den neste år og glede meg med dei. For eg veit kor viktig og kjærkoment det er. Eg er veldig takknemleg for støtta.

 

Les mer om stipendet på www.artiststipendet.no.

Artiststipendet er et nytt stipend opprettet i 2017. Stipendet skal gjøre det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode. 1 million kroner fordelt på inntil fire stipend á 250 000 kroner deles ut årlig.

Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

«Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Søknadsskjema finner du her
Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Artiststipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring.

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter. For 2019 antar Fondet å dele ut inntil fire stipender.

Artiststipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på mellom 10-18 måneder.

Artiststipendet er forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå. Stipendet gis til artister som hovedsakelig har sitt virke i Norge og som har et norsk organisasjonsnummer.

Både soloartister og band kan søke.

Det gis ikke stipend til:

–           Søkere som er under utdanning i tildelingsåret. Med utdanning menes alle former for utdanning, også ikke-kunstneriske, når studiene utgjør mer enn 50 % av fulltid (mer enn 15 studiepoeng eller mer pr. semester).

–           Søkere som i tildelingsåret er i arbeidsforhold med stillingsprosent mer enn 50 %.

Søker definerer hvordan stipendet skal realisere det profesjonelle og kunstneriske formålet. Det bør så klart som mulig beskrives hva som skal oppnås i perioden.

Siden stipendet er et arbeidsstipend, skal det ikke i sin helhet brukes til:

 • Turnékostnader,
 • Innspillingskostnader,
 • Promotering/ markedsføring,
 • Reise,
 • Utstyr (instrumenter, laptop osv.),
 • Aktiviteter som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist, eller
 • Tiltak som allerede mottar økonomisk støtte.

Arbeidsstipender tildeles heller ikke til:

 • Band eller artister som mottar fast offentlig støtte av en viss størrelse,
 • Artister som mottar Statens Kunstnerstipend.

Arbeidsstipendet skal ikke være gjenstand for managementprovisjon e.l.

Søker plikter å oppgi annen støtte som tilfaller prosjektet i perioden det søkes om stipend.

Søknaden skal sendes digitalt til artiststipendet@gramart.no innen søknadsfristen.

Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Den til enhver tid gjeldende søknadsfrist fremgår av www.artiststipendet.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia, org.nr. og foretaksnavn, og litt generell informasjon om søkeren.
 • Kort og oppdatert informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet og produksjon (utgivelser, turnering, prosjekter m.m.).
 • Prosjektbeskrivelse som inneholder kunstneriske planer i stipendperioden (hva ønsker du å jobbe med, hvilke mål du vil oppnå, hvem er målgruppen/publikum for prosjektet osv.)
 • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden, herunder tidsperiode for gjennomføring.
 • Et budsjett som støtter opp om prosjektbeskrivelsen og gjennomføringsplanen

Stipendmidler må benyttes i samsvar med søknaden.  Eventuell omdisponering må på forhånd godkjennes av Fondets styre.  Stipendet utbetales i 2 deler, en hvert halvår.

Innen den frist som fremgår av tildelingsvedtaket skal det rapporteres hvordan stipendmidler er benyttet. Særskilt rapporteringsskjema finner du her

Nærmere vilkår kan fastsettes i tildelingsbrevet, herunder datoer for delutbetalinger av stipendmidler. Hvem som har blitt tildelt årets artiststipend offentliggjøres på www.artiststipendet.no og på GramArts hjemmesider.

Mottakere av Artiststipendet 2018

 • Thea Hjelmeland
 • Hans-Peter Lindstrøm
 • Amund Maarud
 • Hanne Kolstø
 • Kjetil Haraldstad (Frost)
 • Elle Márjá Eira

Mottakere av Artiststipendet 2017

 • Aslag Guttormsgaard (Black Debbath mv.)
 • Daniel Kvammen
 • Fredrik Saroea (Datarock)
 • Ingrid Helene Håvik (Highasakite)
 • Sigrid Solbakk Raabe (Sigrid)
 • Tor-Arne Vikingstad (Sløtface)
 • Erlend Ropstad
 • Merete Pascual (Billie Van)