Det er Stiftelsen GramArts Fond for norske fonogramartister som oppretter stipendet i samarbeid med Artistorganisasjonen GramArt. Stiftelsen forvalter musikkartistenes andel av vederlagsmidler fra Norwaco.

«Pengene som deles ut er generert av bruk av musikk, og skal gå tilbake til artistene.  Vi ønsker å stimulere til ytterligere utvikling, nysgjerrighet og fordypning blant norske populærartister. Vi vil gi artistene som mottar stipendet mulighet til å ta høyere kunstnerisk og profesjonell risiko. Dette kan ha positive ringvirkninger for hele feltet”, sier stiftelsens styreleder Christian Wadahl Uhlen.

Stipendet skal deles ut årlig. Antall stipender vil variere med utbetalingene stiftelsen mottar fra vederlagsorganisasjonen Norwaco.

Årets søknadsfrist er 1. november, og tildeling vil skje før nyttår.

Søknadsskjema finner du her

Ferdig utfylt søknad sendes til artiststipendet@gramart.no
NB: Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format.

Klikk her for å lese GramArts guide til god søknadsskriving.

 

Artiststipendet er et årlig arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Artiststipendet skal gi artister mulighet til å komponere ny musikk, innstudere fremføringer, realisere prosjekter, understøtte virksomhet, samt for øvrig drifte og videreutvikle sine karrierer som artister.

Artiststipendet utgjør for tiden kr 250.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning.  Antall stipender som tildeles årlig vil variere med søknadsmasse og Fondets inntekter.  For 2017 antar Fondet å dele ut inntil fire stipender.

Artiststipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på mellom 10-18 måneder.

Artiststipendet er forbeholdt profesjonelle, yrkesaktive populærartister som har musikk som sin hovednæring. Stipendet skal tilgodese artister på et høyt kunstnerisk eller profesjonelt nivå. Stipendet gis til artister som hovedsakelig har sitt virke i Norge.

Artiststipendet vil foreta tildelinger innenfor et vidt populærmusikalsk begrep.

Både soloartister og band/ grupper/ ensembler kan søke.

Det gis ikke stipend til:

 • Søkere som er under utdanning i tildelingsåret. Med utdanning menes alle former for utdanning, også ikke-kunstneriske, når studiene utgjør mer enn 50 % av fulltid (mer enn 15 studiepoeng eller mer pr. semester)
 • Søkere som i tildelingsåret er i arbeidsforhold med stillingsprosent mer enn 50 %.

Stipendet er et arbeidsstipend. Det er opp til søker å definere hvordan stipendet skal realisere det profesjonelle og kunstneriske formålet.

Stipendet skal ikke brukes til turnékostnader eller innspillingsstøtte.

Siden stipendet er et arbeidsstipend, skal det heller ikke i sin helhet brukes til:

 • Promotering/ markedsføring,
 • Reise,
 • Utstyr (instrumenter, laptop osv.), eller
 • Aktiviteter som har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.

Arbeidsstipender tildeles heller ikke til:

 • Band/ grupper/ ensembler eller artister som mottar fast offentlig støtte av en viss størrelse,
 • Artister som mottar Statens Kunstnerstipend.

Arbeidsstipendet er et personlig stipend, og skal ikke være gjenstand for managementprovisjon e.l.

Søknaden skal sendes innen søknadsfristen digitalt til artiststipendet@gramart.no.

Søknad og alle vedlegg skal være i PDF-format. Alle digitale filer samt topptekst i dokumenter må merkes med søkerens navn.

Den til enhver tid gjeldende søknadsfrist fremgår av www.artiststipendet.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens personalia og litt generell info om denne.
 • Informasjon om søkerens kunstneriske virksomhet og produksjon (utgivelser, turnering, prosjekter m.m). Maks 1 side om dette.
 • Prosjektbeskrivelse som inneholder:
  • Et budsjett med beskrivelse av hva midlene skal brukes til.
  • Kunstneriske planer i stipendperioden (for eksempel hva du ønsker å jobbe med og hvilke mål du vil oppnå.)
  • En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden, herunder tidsperiode for gjennomføring.

Stipendmidler må benyttes i samsvar med søknaden.  Eventuell omdisponering må på forhånd godkjennes av Fondets styre.  Stipendet utbetales i 2 deler, en hvert halvår.

Innen den frist som fremgår av tildelingsvedtaket skal det rapporteres hvordan stipendmidler er benyttet. Særskilt rapporteringsskjema er tilgjengelig på www.artiststipendet.no.

Nærmere vilkår kan fastsettes i tildelingsbrevet, herunder datoer for delutbetalinger av stipendmidler. Hvem som har blitt tildelt årets artiststipend offentliggjøres på www.artiststipendet.no og på GramArts hjemmesider.