GramArts kommentarer til statsbudsjettet 

Vi satt ikke akkurat klare med sprudlevannet da vi åpnet PDF-en av Prop. 1 S. Regjeringen har brukt hele høsten på å helle en kontinuerlig strøm med kaldt vann i årene til kulturlivet. Derfor har vi vært forberedt på innstramminger. For som ministeren sa til Aftenposten i forkant av budsjettfremleggelsen: i år vil det å bli skjermet for kutt være den store seieren.

Og at det ikke har vært mye, friske midler å hente, er åpenbart. Bortsett fra til strømstøtte, da, om du representerer en frivillig organisasjon. Eller til vedlikehold av teateret ditt, om du er Nasjonalteateret. Greit nok. Men med forbehold om at vi ikke har rukket å lese alle de 256 sidene i Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag like grundig, ser det ikke ut til at det frie musikkfeltet er et satsningsområde. Musikk er da heller ikke nevnt under budsjettets hovedprioriteringer. Som organisasjonen for artister og musikere synes vi selvfølgelig dette er synd. Men vi ser også noen muligheter for regjeringen til å bedre næringsvilkårene for utøverne.

 

Digitalmarkedsdirektivet: En gyllen mulighet

Et av momentene vi gleder oss over, er at regjeringen fortsetter sin vurdering av hvorvidt norske myndigheter kan «(…) gi regler som sikrer at leverandører av nettjenester som lagrer og tilgjengeliggjør store mengder av verk og annet kreativt innhold lastet opp av brukere, må bidra til at rettighetshaverne får vederlag for slik bruk av deres materiale.»

Dagens regelverk, som er utformet slik at noen kommersielle aktører igjen med en uforholdsmessig andel av inntektene, uten at rettighetshavere får anstendig betalt. Den manglende effekten av Åndsverklovens §69 – retten til rimelig vederlag – understreker viktigheten av implementeringen av digitalmarkedsdirektivet på en måte som gjør at utøverne får sin rettmessige andel av inntektene.

Direktivet har fått en hensiktsmessig implementering i Belgia og delvis i Ungarn og Tyskland, og vi jobber med å få til en lignende løsning her i Norge. I Spania har en liknende ordning allerede eksistert i en årrekke. Enkelt forklart går det ut på at utøvere på en innspilling får utbetalt et lovfestet og uoverdragelig vederlag direkte fra strømmetjenestene. I korte trekk ønsker vi en tilsvarende løsning i Norge.

Her har regjeringen en gylden anledning til å starte et oppryddingsarbeid i en strømmeøkonomi som absolutt ikke fungerer for det store flertallet av norske utøvere. Uten at det vil merkes på neste års statsbudsjett.

 

Det urimelige privatkopieringsvederlaget

Noe som skal merkes på statsbudsjettet derimot, er en økt bevilgning til privatkopieringsvederlaget. Til tross for at både vi, Norwaco selv og flere av de andre medlemsorganisasjonene deres har påpekt det ved hver eneste anledning siden 2018, har regjeringen heller ikke i år klart å gjennomføre dette. Dette er en skamplett som stammer fra da litterære og visuelle verk ble inkludert, men uten økte bevilgninger. Det gjorde at samtlige vederlag, ikke bare de til musikkfeltet, ble redusert så mye at vi anser det som urimelig. Og det står ikke i stil med den mye bejublede retten til rimelig vederlag som ble innført i åndsverkloven. Det er på høy tid at staten selv går foran med et godt eksempel og betaler kunstnere rimelig vederlag for bruk av verk. Dette bør komme allerede i det reviderte budsjettet.

Forøvrig er det verdt å nevne seg at det ikke blir noen nye stipendhjemler, men de allerede eksisterende stipendene videreføres heldigvis. Det ser også ut til at regjeringen ønsker å redusere antallet poster på budsjettet med navngitte mottagere. Forutsatt at de frigjorte midlene i større grad kan begunstige det frie feltet, ser vi ikke nødvendigvis dette som noe negativt. Det har i alle år vært en stor skjevfordeling mellom institusjonene og drift av disse og utbetalingene til utøvere og andre kunstnere.

Til slutt har jeg lyst til å kaste en liten brannfakkel. Er det på tide å revurdere sammensetningen av departementene? Er det egentlig naturlig at kultur, idrett og likestilling skal settes opp mot hverandre hver gang penger skal fordeles?

Vel, det var noen innledende tanker. Vi kommer til å gjøre et arbeid i forbindelse med revidert budsjett, og vi kommer selvfølgelig til å fortsette vårt kontinuerlige arbeid for å gjøre kommende budsjetter og lovforslag best mulig for våre medlemmer.

 

Marius Øvrebø-Engemoen
daglig leder
GramArt