Kommunikasjonsrådgiver i GramArt Anders Nielsen deltok på gårsdagens høring på Stortinget i forbindelse med at regjeringens  kulturmelding Kulturens kraft – Kulturpolitikk for fremtida.

GramArt deler visjonen som blir presentert i kulturmeldingen om kulturens kraft og betydning i et moderne demokrati. Kulturen bidrar til å sikre ytringsfriheten og styrke demokratiet. Samtidig er det slik at når kulturen spiller en så viktig rolle i vårt samfunn, så må kulturen og de som skal skape kunsten, kunstnerne, prioriteres økonomisk. De trenger en lønn de kan leve av og et sosialt sikkerhetsnett som tar vare dem på lik linje med andre samfunnsborgere. I vårt innspill trakk vi derfor frem tre tiltak som kan bidra til å styrke kunstnerøkonomien.


Norskandel
Andelen norsk musikk som spilles i kringkasting og i strømmetjenester er synkende. Med DAB forsvant konsesjonskravet fra staten om å spille minst 35 % norsk musikk. Dette er svært uheldig, da en reduksjon i andel norsk musikk som spilles på radio fører til ytterligere reduserte inntekter for norske artister. Vi ønsker at  kravet om minimum 35 % norskandel for å drive kommersiell radio i Norge gjeninnføres. Som den største aktøren i det norske radiomarkedet, finansiert med lisenspenger, mener vi også at NRK har et kulturpolitisk ansvar for å øke norskandelen.

Styrk Kulturrådet
Kulturrådet må ikke svekkes. Kulturrådets støtteordninger er svært viktig for inntektene til GramArts medlemmer. GramArt mener i stedet at det bør tenkes nytt og at det bør opprettes et eget fond for musikk og annen kulturproduksjon på regionnivå. Dette har blitt foreslått av Arrangørforum, og GramArt stiller seg bak forslaget. Dette skal ikke erstatte Kulturrådets ordninger, men være et regionalt supplement.

Organ for skolekonserter
GramArt er positive til statlige tiltak som gir kunstnere over hele landet muligheten til å jobbe med sitt kunstnervirke. En slik tilrettelegging vil også være av stor verdi for barn og unge som får et bredere kulturtilbud. Etter nedleggelsen av Rikskonsertene i 2015 forsvant en viktig inntektskilde for GramArts medlemmer. Skolekonsertordningen var Norges største arbeidsplass for selvstendig næringsdrivende musikere. Kulturtanken har dessverre så langt ikke klart å erstatte Rikskonsertene på en tilfredsstillende måte. GramArt foreslår at det opprettes et organ som sørger for profesjonell aktivitet over hele landet, med særlig fokus på å ha et tilbud til landets barne- og ungdomsskoler. Det tidligere Rikskonsertene kan fungere som en mal for et slikt organ.
Til slutt vil GramArt peke på at våre medlemmer er helt eller delvis selvstendig næringsdrivende og følgelig ikke har rett til sykepenger de første 16 dagene av en sykemeldingsperiode. De mottar heller ikke mer enn 75 % av sykepengegrunnlaget fra dag 17. Folketrygdloven må derfor endres slik at selvstendig næringsdrivende kunstnere får rett til 100 % dekning fra første sykedag.

Pensjonsordningene bør også endres slik at selvstendige næringsdrivende kunstnere opptjener pensjon fra første dag og første krone, med rett til å få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforhold.

GramArt er også tilhenger av at Musikkutstyrsordningen får overført friske midler slik at de kan gjennomføre de utvidede oppgavene de er tillagt.