Siden ble først publisert i juni 2016, og vi vil bruke tiden framover til å fylle på med enda mer relevant informasjon for deg som er artist. Er det noe du savner, eller har du andre spørsmål – ikke nøl med å kontakte oss på gramart@gramart.no eller tlf 22 00 56 50.

Tilskuddsordninger
& søknadsskriving

Studio &
innspilling

Distribusjon
av musikk

Penger &
Organisering

Introduksjon til
musikkbransjen

Jus &
rettigheter

Konsert & Turné

Promo/Marketing

Inspirasjon

Tilskuddsordninger & søknadsskriving

Å skrive søknader kan for mange virke overvelmende. Hvert fond har sine kriterier man må sette seg inn i, så skal skjemaer fylles ut, og budsjetter skal regnes ut. Vi har forsøkt å gjøre det litt lettere for deg ved skrive en guide til søknadsskriving. Under har vi samlet sammen tips til hvordan du kan gå fram for å skrive nettopp din søknad. Og husk – det blir lettere for hver søknad du skriver.

Ulike typer tilskuddsordninger

+

I Norge finnes det mange ulike tilskuddsordninger, og særlig innen kunst og kultur finnes det en rekke fond man kan søke om støtte. Tradisjonelt sett kan jungelen av tilskuddsordninger deles opp i tre deler:

– Lokale/regionale ordninger (se hjemmesiden til kommunen/fylkeskommunen)
– Nasjonale ordninger (Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, MUO, Music Norway mm.)
– Internasjonale ordninger for virksomhet i utlandet (de norske ambassadene, Nordisk Kulturfond).

I tillegg finnes det flere private legater. Se www.legat.no for en oversikt.

Alle disse instansene har mer eller mindre brukervennlige hjemmesider der du finner det du trenger av informasjon og søknadsskjemaer.

Søknadsfrister

+

Klikk her for kommende søknadsfrister, samt laste ned vår søknadskalender for hele året.

Generelt om søknadsskriving

+

Les alltid formålet til fondet. Vær tydelig på å vinkle søknaden slik at den passer til fondets formål. Jo mer relevant søknaden er, desto større sjanser er det til å få tildelt midler.

Sjekk hvilket format søknaden skal skrives i før du begynner å skrive søknaden. Ber de deg om å fylle ut skjemaer? Må du sende søknaden via en egen søknadsportal?

Les veiledningen til fondet og sørg for at du husker å få med all informasjon som de etterspør.

Husk å fyll ut alle felt i søknadsskjemaet.

Send inn i god tid innen fristen.

Bruk tid på språket. Husk at fondene mottar mange søknader, dermed er det en fordel at søknaden er lettleselig og oversiktlig.

Søk alltid om ett prosjekt av gangen og om prosjekter som er frem i tid. De fleste tilskuddsordninger stiller krav til at prosjektet ikke skal være igangsatt når søknad sendes.

Vær tydelig på hvem du/dere er, hva dere søker penger til og hvilken sum.

Prøv å tidfeste prosjektet i størst mulig grad. Jo mer planlagt prosjektet virker, desto mer realiserbart virker det også.

Se på tidligere tildelinger fra samme fond. Dette kan gi en pekepinn på hvor store summer det er lurt å søke om, hvilke andre aktører som har mottatt støtte, og til hvilket prosjekt.

Dersom dere er usikre på hva fondet støtter, ta en telefon til dem og spør om veiledning.

Hva bør en søknad inneholde

+

– Søknadsskjema
De fleste fond har en elektronisk søknadsportal. Opprett en bruker god tid i forveien og se over hvilken informasjon de etterspør. Fyll ut alle felt og legg ved prosjektbeskrivelse, budsjett, musikalsk CV, musikkeksempel, og eventuelt andre vedlegg de ber om.

– Prosjektbeskrivelse
De fleste tilskuddsordninger krever en prosjektbeskrivelse som beskriver hva dere søker støtte til. Her gjelder det å beskrive prosjektet på en lettlest og oversiktlig måte. Prosjektbeskrivelsen bør ikke være for lang, helst ikke mer enn 2-3 sider.

– Budsjett
Søk gjerne om et litt større beløp enn det dere trenger for å kunne realisere prosjektet, men søknadssummen må være realistisk. Det er nemlig ikke alltid at man får innvilget hele søknadssummen.

– Musikalsk CV
Dette er en opplisting av tidligere meritter og relevant musikalsk erfaring, satt opp i kronologisk rekkefølge. Denne kan enten lages per musiker eller for hele bandet. CVen skal ikke inneholde generell jobberfaring.

– Musikkeksempler
Husk å legge ved musikkfiler eller lenke til relevant musikk. Musikken kan enten være demo-opptak av kommende utgivelse eller et par låter fra forrige utgivelse. Dersom du vurderer å legge ved demo-opptak, pass på at denne er av forholdsvis god kvalitet. Legger du ved en lenker til musikkfilen, sørg for at den fungerer. Bruk en plattform som ikke krever abonnement som Soundcloud el. Dersom du søker om støtte til tekst, legg ved eksempler på tidligere tekstproduksjon.

– Eventuelt andre vedlegg
Legg gjerne ved et presseklipp fra tidligere turné eller anmeldelse av forrige utgivelse. Her kan dere også legge til lenker til deres hjemmeside, Facebook-side el.

Hvordan skrive en prosjektbeskrivelse

+

Det er i prosjektbeskrivelsen at man kan formidle hva man ønsker å gjennomføre og hvorfor akkurat dere skal få støtte. Bruk tid på prosjektbeskrivelsen, denne kan så brukes som mal til andre søknader du skal skrive i framtiden.

Prosjektbeskrivelsen skal selge både prosjektet og dere som skal gjennomføre det. Søkerens gjennomføringsevne blir altså vurdert, og det er dermed viktig å ha med utfyllende informasjon om dere som søker. En prosjektbeskrivelse skal være kort og konsis, og informasjonen skal være relevant for søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal gi svar på:

– Hvem er søker
Hvor er du/dere fra? Når startet din artistkarriere/når ble bandet startet? Har bandmedlemmene tidligere spilt i andre band? Hvilken sjanger vil du/dere beskrive musikken som?

– Hva søker dere støtte til
Innspilling? Turné? Komponering? Markedsføring?

– Hvorfor søker dere støtte
Hva er bakgrunnen for at du/dere søker støtte? Hva er din/deres kunstneriske og/eller kommersielle ambisjon; hva ønsker du/dere å oppnå med musikken?

– Hvor, når og hvordan skal prosjektet gjennomføres
Vær konkret. Dersom dere søker dere penger til innspilling er det viktig å få med info som innspillingsperiode, studio, produsent, planer for distribusjon etc. Legg gjerne ved en enkel framdriftsplan for prosjektet. Dersom dere søker penger til turné er det viktig å få med turnéplan og bekreftede spillesteder etc. Ved søknad om støtte til innspilling kan det kreves en kopi av distribusjonsavtale.

– Formidling
Har dere en plan for formidlingen; hvordan skal musikken nå ut til publikum? Dette punktet kan sees i sammenheng med plan for utgivelse med distribusjon, promotering av turné.

– Om deres bakgrunn og samarbeidspartnere
Har dere utgitt singler eller plate, turnert, vært playlistet på radio, opptrådt på TV? Er dere kjent for å ha et forrykende liveshow? Har dere tilknyttet management, plateselskap, distributør, bookingselskap eller andre samarbeidspartnere?

Eksempel på enkel prosjektbeskrivelse kan du laste ned her

Hvordan sette opp en finansieringsplan

+

De fleste tilskuddsordninger krever en finansieringsplan med budsjett. Mange synes at dette kan være skummelt, men i realiteten er det ikke så vanskelig som man skulle tro.

En god finansieringsplan skal være oversiktlig og vise de reelle utgiftene man har ved å gjennomføre prosjektet (budsjett). Finansieringsplanen skal inneholde en oversikt over utgifter, inntekter, søknadssum og balanse. I finansieringsplanen skal inntektene og utgiftene gå i null.

– Vær realistisk og tenk gjennom hvilke kostnader dere faktisk har. Husk at de som vurderer søknadene som regel har god kunnskap om innspilling, turnering, og musikkbransjen for øvrig.

– Sjekk ut priser på forhånd slik at tallene som oppgis er mest mulig korrekte.

– En tommelfingerregel er at søknadssum bør ligge på rundt 15-30 % av det totale budsjettet.

– Det er ikke uvanlig med en diverse-post i budsjettet på 5-10 % av totalbudsjettet. Det dukker som regel alltid opp noen uforutsette kostnader.

– De fleste fond krever en viss egenfinansiering. Dette trenger ikke nødvendigvis å være rene penger, men kan for eksempel være egeninnsats i form av arbeidstimer i forbindelse med preproduksjon eller rabattavtaler man har gjort med studio.

– Synliggjør i finansieringsplanen dersom dere har søkt eller fått innvilget penger fra andre tilskuddsordninger. Dersom dere har fått innvilget et beløp kan dette bidra til å få tilsagn fra flere.

Finansieringsplan for turné/konsertvirksomhet
Alle utgifter og inntekter som er tilknyttet gjennomføringen av turnéen skal fremkomme. Relevante kostnader kan være honorar til musikere, bookingselskap, reisekostnader, bompenger, diett, overnatting, markedsføring, teknikere, leie av utstyr etc. Inntekter kan være gjennomsnittlig honorar per jobb, innvilget støtte fra plateselskap eller kommune, salg av merchandise, egenfinansiering, andre inntekter etc.

Eksempel på finansieringsplan med 10 spillejobber, 4 musikere og 1 tekniker kan du se her

Finansieringsplan for innspilling
Alle utgifter og inntekter knyttet til innspillingen. Relevante utgifter kan være studioleie, produsenthonorar, miksing, mastering, innleie musikere, etc. Inntekter kan være oppsparte midler, egenfinansiering, innvilget støtte fra plateselskap/ fond, salgsinntekter eller andre inntekter.

Eksempel på finansieringsplan for innspilling kan du se her

Finansieringsplan for komponering
Utgifter i forbindelse med komponering tilsvarer din kunstneriske arbeidsinnsats. NOPA har utarbeidet veiledende satser, og vi anbefaler at du bruker disse dersom du skal søke om støtte. Komponering av musikk og tekstforfatting blir ansett som to ulike skapende prosesser i søknadssammenheng, selv om det for mange låtskrivere i realiteten er en parallell prosess. Dersom du skal søke og støtte til både komponering og tekst til musikk, må du søke to forskjellige fond. Merk at det er vanlig praksis å søke om inntil halvparten av komponisthonoraret hos ett fond.

Leie av arbeidsrom, utstyr etc. støttes normalt ikke. Reisestøtte kan det søkes støtte til fra Music Norway, FFUK m.fl.

Eksempel på samlet finansieringsplan for komponering og tekst til musikk kan du se her

Hvordan skrive en musikalsk CV

+

En musikalsk CV er en opplisting av tidligere meritter og erfaring satt opp i kronologisk rekkefølge. Denne kan enten lages per musiker eller for hele bandet. En CV bør inneholde:

• Personalia
• Relevant musikkutdannelse
• Utgivelser Norge
• Utgivelser utlandet
• Turnéer/ konserter
• Playlistinger/hit-singler
• Priser/utmerkelser
• Annen relevant informasjon

Det er ikke alle tilskuddsordninger som krever at man vedlegger en musikalsk CV. Vi anbefaler uansett å legge ved en musikalsk CV for alle søknader man sender inn, slik kan de som leser søknadene lett kan finne mer informasjon om din/deres bakgrunn.

Eksempel på musikalsk CV kan du laste ned her

Hvordan skrive en god rapport

+

De fleste tilskuddsordninger krever en rapport etter gjennomført prosjekt, og noen av disse krever også å få tilsendt kopi av bilagene. Ta vare på tildelingsbrevet, ettersom den som regel sier noe om hva som kreves av rapportering.

En god rapport skal inneholde oversikt over prosjektet og hvordan dette ble gjennomført i henhold til søknad. Det er viktig at regnskapet stemmer noenlunde med finansieringsplanen du/dere la ved søknaden. Dersom det er store avvik vil det være viktig at dere forklarer hvorfor prosjektet ble endret. Hvis dere ser underveis at prosjektet kommer til å bli veldig forskjellig fra slik det så ut når søknaden ble skrevet, må dere kontakte tilskuddsordningen og informere om endringene underveis i prosjektet. I verste fall kan tilskuddet kreves tilbakebetalt.

Legg ved dokumentasjon på at prosjektet faktisk har funnet sted. Dette kan være signert spillestedskontrakter, presseklipp, kopi av flyer/program, lenke til utgivelsen på Spotify el.

Noen fond stiller krav til at man krediterer fondet som man har fått støtte av. Dette kan eksempelvis være en logo nederst på turnéplakaten eller å takke fondet i albumcoveret. De fleste fond stiller ikke slike krav, men det kan være en hyggelig gest uansett.