Høringsnotat
Sak: Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomitéen), Prop. 1 S (2020-2021), utgiftskapitler 300-353

  1. Innledning

Artistorganisasjonen GramArt er Norges største interesseorganisasjon for artister, med ca. 3000 medlemmer. Prioriteringene som blir gjort i statsbudsjettet er av stor betydning for dem.

Budsjettet som er lagt frem viser med all tydelighet at koronakrisen på ingen måte er over for norsk kulturliv. Det er bra at regjeringen ser dette og såpass tydelig signaliserer at de vil ha en aktiv statlig politikk for å motarbeide de negative følgene av krisen.

Vi mener det vil være viktig fremover å utvise en fleksibilitet for å gjøre nødvendige tilpasninger av tiltakene slik at de treffer de som trenger det mest i denne krisen. Det er avgjørende at man får til ordninger som treffer så presist som mulig.

Det er bra at man i budsjettet har funnet plass til ytterligere 100 millioner kroner i stipendmidler til norske kunstnere. Vi vet at mange av GramArts medlemmer har søkt på koronastipend for kunstnere tidligere i år. Vi håper at en del av de ytterligere 300 arbeidsstipendene som nå skal deles ut vil komme våre medlemmer til gode.

Vi vil i det følgende peke på 4 saker, hvor vi vi mener det er nødvendig å gjøre endringer i årets kulturbudsjett. Vi ber om at familie- og kulturkomitéen tar dette med seg i det videre arbeidet med budsjettet.

I           Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Vi i GramArt er fornøyde med at regjeringen har besluttet å gjøre en ekstraordinær bevilgning på 1,1 milliarder i koronatiltak til et kriserammet kulturliv for første halvår 2021. Det ser ut til at også 2021 kommer til å bli et tøft år for GramArts medlemmer. Vi har imidlertid meldt tilbake til kulturdepartementet at vi langt fra føler oss sikre på at den planlagte stimuleringsordningen kommer til å treffe så godt som regjeringen ser ut til å håpe. Det er derfor svært viktig at støtteordningene som har fungert godt i 2020 blir videreført også i 2021.

Vi er spesielt bekymret for at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ikke er foreslått videreført i budsjettet. Dette er en ordning som har vært svært viktig for GramArts medlemmer og mange andre i kulturlivet. Vi har derfor spilt inn til Stortingets arbeids- og sosialkomité at det er viktig at denne ordningen videreføres også i 2021. Vi ber også Kulturkomitéen ta dette med seg i det videre arbeidet..
II          Kompensasjon til kopiering til privat bruk, Kap 337, post 70

Fra 1. juli 2018 trådte den nye åndsverkloven i kraft. Med denne ble privatkopieringsordningen utvidet til også å omfatte litterære tekster og visuelle verker. Beløpet som bevilges til slik kompensasjon er imidlertid ikke samtidig økt tilstrekkelig, selv om ordningens nedslagsfelt er utvidet. Det er i årets budsjett foreslått en økning på 2,3 %, en økning som så vidt dekker KPI. Vederlaget må økes ytterligere, slik at man unngår en netto nedgang i vederlag for rettighetshavere som får individuell kompensasjon gjennom Norwaco, Pr. i dag er det de facto tale om et vederlagskutt. For øvrig stiller vi oss bak Norwacos uttalelse i sakens anledning.
III         Flytting av NAA-organisasjonene til Norsk kulturråd, kap. 320, Norsk kulturråd, post 74

I Prop. 1S foreslår Kulturdepartementet at en rekke aktører skal flyttes fra statsbudsjettet og over i kap. 320 Norsk Kulturråd, post 74, deriblant fem av organisasjonene i nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA): Danse- og teatersentrum, Music Norway, NORLA, Norwegian Crafts og Office for Contemporary Art Norway. Vi er svært kritiske til at en så stor strukturell reform blir foreslått uten at det har vært en åpen og transparent dialog i forkant mellom Kulturdepartementet, Kulturrådet og de organisasjonene det gjelder.

Uavhengighet, armlengdes avstand og maktspredning er forutsetninger for et sunt norsk kulturliv. Ved å plassere disse fem NAA-organisasjonene under Norsk kulturråd sentraliserer man vesentlig makt i en allerede meget stor og mektig institusjon. GramArt vil advare mot dette.

GramArt stiller seg for øvrig bak Norwegian Arts Abroads uttalelse i sakens anledning, og støtter deres merknad.

IV        Styrking av norskandelen, kap. 320, Norsk kulturråd, post 74

I den krisesituasjonen vi er inne i for norske artister og musikere, vil det være viktig å finne tiltak som kan styrke deres økonomi. GramArt stiller seg derfor bak NOPAs forslag om en tilleggssatsing til Music Norway for å styrke hjemmemarkedet som hovedkilde til inntekter i den kommende tiden. Hjemmemarkedet blir det største markedet for musikk i perioden pandemien pågår. GramArt støtter ideen om å etablere et profilerings- og kompetansekontor for å styrke norskandelen av populærmusikk, særlig innenfor strømming, kringkasting, film og spill. Dette vil kunne bidra til å styrke inntektene for en allerede hardt rammet kunstnergruppe.