Under by:Larm i 2017 la vi sammen med Norske konsertarrangører frem en rapport som så på konsekvensene av å innføre moms. Rapporten som var utarbeidet av PWC i Bergen viste at moms kan gi gunstige og ugunstige effekter for både arrangørledd og utøverledd i musikkbransjen. Rapporten kan du lese her.

Rapporten ga ikke grunnlag for å ta en beslutning i spørsmålet, og GramArt fortsatte arbeidet med å hente inn tallmateriale som skulle gi et bedre grunnlag for å trekke en konklusjon.

Ny utredning høst 2017
Høsten 2017 bestilte GramArt derfor en ny utredning fra selskapet RMS om innføring av moms for artister, hvor de har regnet på ulike artistregnskaper over de tre siste årene. Det er advokat Marianne Brochmann Bugge og revisor Vidar Haugen som har stått for utregningene.

Tallene og utregningene er nå klare. Utregningen viser en marginal fordel av å innføre moms, men hensyn som prissensitivitet, likviditet for artistene og administrasjon er ikke tatt med i regnskapet. Tar man inn prissensitivitet viser beregningen at besparelsen på innføring av moms med lav sats på dagens avgiftsunntatte tjenester reduseres til mellom -2 til 1%. Med andre ord kan dette innebære et potensielt tap for norske artister. Notatet som oppsummerer regneeksemplene finner du her. Selve utregningen og beregningene kan du lese i sin helhet her.

Anbefaling fra GramArts styre
GramArts styre ønsker på bakgrunn av disse tallene ingen innføring av moms på artisthonoraret på det nåværende tidspunkt.  GramArts styre ønsker fortsatt å frita artistenes honorar fra moms, men med en mulighet for frivillig momsregistrering for de artistene som ønsker det.

Da konklusjonen bygger på få artistregnskap, ønsker GramArt å gjøre flere utregninger for å kunne konkludere endelig på om moms er gunstig for artistene eller ikke. Vi er derfor i gang med å innhente flere artistregnskaper for å få et så godt bilde av medlemsmassen som mulig.  Hvis du som medlem ønsker å bidra med ditt artistregnskap, send oss en mail på gramart@gramart.no. Tallene vil naturligvis bli behandlet konfidensielt.

Samkjøring med øvrig bransje
GramArt har i hele denne prosessen hatt en tett dialog med øvrige bransje om dette spørsmålet, og vil fortsette denne i det videre arbeidet med dette spørsmålet.