Det er mange som rammes hardt av konsekvensene i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Det er først og fremst snakk om å beskytte menneskers helse og liv, og tiltakene kan får store økonomiske konsekvenser for hele næringskjeden innfor kulturfeltet – som for eksempel artister, management, agenter, arrangører og scener, og også for publikum. GramArt får derfor mange spørsmål rundt avlysninger og utsettelser av arrangement (konserter, turneer og eventer). Vi har samlet og besvart en del av disse nedenfor:

Her er det viktig å skille mellom en utsettelse og avlysning. Ved utsettelse vil gjennomføring av arrangementet og tilhørende oppfyllelse av honorar og øvrige forpliktelse i avtalen skyves til et senere tidspunkt som partene blir enige om. Sjekk også om avtalen inkluderer et eget punkt om utsettelse.

Dersom et arrangement blir avlyst med begrunnelse i at det foreligger force majeure, må partene først vurdere vilkårene for om force majeure er oppfylt. Hvilke vilkår som gjelder avhenger om det finnes en force majeure-klausul i avtalen eller ikke. Hvis det finnes et punkt om force majeure vil utgangspunktet for vurderingen alltid være avtaleteksten og hvordan denne er formulert. Dersom du er usikker på hvordan avtalen skal tolkes, er det viktig at dere tar kontakt med noen som kan foreta en juridisk vurdering av ordlyden i avtalen.

Dersom force majeure ikke er avtaleregulert, vil det være ulovfestet rett og bakgrunnsretten som avgjør hvilke vilkår og vurderingsmomenter som skal avgjøre om du har krav på å få utbetalt honorar eller ikke. Det kan også ha betydning om avlysningen er gjort på bakgrunn av anbefalinger eller pålegg fra myndigheter.  Det vil kreve en konkret interesseavveining i hvert enkelt tilfelle. Be om juridisk bistand fra noen med spisskompetanse på dette feltet.

Generelt kan det nevnes at force majeure er en samlebetegnelse for hendelser av ekstraordinær og upåregnelig karakter som ingen av partene kunne forutse at ville inntreffe og som er utenfor partenes kontroll. Hvis det foreligger force majeure og de nødvendige vilkårene er oppfylt, vil det medføre at partene er fritatt for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser så lenge force majeure situasjonen varer. Når situasjonen er tilbake til normalt, plikter partene i utgangspunktet å oppfylle forpliktelse i avtalen, så fremt rammene og forutsetningene for avtalen ikke er blitt endret slik at arrangementet ikke lar seg gjennomføre på rimelig vis.

Dersom et arrangement er avlyst og vilkårene for force majeure er oppfylt i henhold til avtale eller ulovfestet rett, vil man i utgangspunktet ikke kunne kreve kompensasjon, med mindre annet er avtalt mellom partene. Dersom arrangementet gjennomføres når situasjonen er over, plikter partene i utgangspunktet å oppfylle de opprinnelige vilkårene i avtalen.

Ved utsettelse bør innleid personell tilbys å ta del i nytt arrangement på like vilkår. Honorar og annen kompensasjon kan da forskyves tilsvarende arrangementet.

I utgangspunktet plikter man å betale for arbeid som er utført i forkant av avlysning eller utsettelse, med mindre annet er avtalt. Forhåpentlig vis vil en del av jobben som er utført kunne videreføres ved utsettelse av arrangementer. Be om å få eventuelt eksisterende materiale, reiseplaner, informasjon om crew, relevante kontakter etc ved oppgjør.

Det kommer an på hva som er avtalt. Dersom man kansellerer bestillingen er det sannsynlig at man ikke har krav til å få refundert forskuddsbetaling.

Det kommer an på hva som er avtalt. Ved force majeure vil krav bortfalle. Det innebærer at du ikke vil være pliktig til å betale.

Flere støtteordninger har signalisert at de ikke vil kreve tilbake utbetalt støtte. Se den gjeldende støtteordningens hjemmesider for mer informasjon.

Det kommer an på hva som er avtalt, og hvordan dette er regulert i det enkelte land. Bakgrunnen for avlysning eller utsettelse vil også kunne ha betydning. Sett deg inn i de gjeldende forhold i de land det gjelder, forsøk å bli enig med arrangør om at avlysning er nødvendig og at arrangementet i stedet kan utsettes. Arrangør kan ikke kreve at arrangement gjennomføres mot lokale myndigheters pålegg.

Med mindre du selv er arrangør, er det den arrangør som du eller ditt bookingbyrå har inngått avtale med som normalt har ansvaret overfor billettkjøpere.

Ved salg av billetter er utgangspunktet at kunden har rett til å få refundert det som er betalt for billetten ved avlysning, eventuelt med fradrag for gebyrer. Dersom arrangøren har tatt forbehold ved salg av billetten, for eksempel force majeure-forbehold, må man se på ordlyden i forbeholdet for å vurdere hvorvidt kunden har krav på refusjon eller ikke. Det er en viss uenighet om hva som gjelder dersom dette ikke er regulert. Det kan derfor ha stor betydning om et arrangement avlyses eller utsettes.

Publikum kan normalt ikke kreve refusjon for billetter på arrangement som finner sted og ikke bryter med myndighetenes påbud.

Det er viktig å kommunisere avlysninger og utsettelser på en god måte. Forklar det som ligger til grunn for avgjørelsen. Bruk fakta fra myndigheter og unngå egne vurderinger av situasjonen. Koordiner informasjon med øvrige samarbeidspartnere, og informer om det dere vet og kan gå ut med. Hold gjerne publikum løpende orientert så fort dere har informasjon. Kom gjerne med oppfordringer til ditt publikum om å forholde seg til myndighetenes råd og retningslinjer. Husk at dette gjelder menneskers helse og liv.

GramArt jobber på spreng for å sørge for at de krisetiltakene som myndigheten iverksetter skal sikre økonomien til våre medlemmer. En del ordninger er vedtatt, men har ennå ikke kommet på plass.

Les mer her:

https://www.gramart.no/okonomisk-krisepakke-fra-stortinget-fase-1/

https://www.gramart.no/koronaviruset-og-konsekvenser-gramarts-medlemmer/

https://www.gramart.no/gramart-ber-om-tiltakspakke-fra-norske-myndigheter/

Se også NAVs side: «Hvilke ytelser har jeg krav på fra NAV»

Vi kommer til å fortsette med å holde dere oppdatert om videre utvikling.

Dersom du er ansatt (arbeidstaker) i ditt eget AS og ønsker å søke om dagpenger kan du gjøre dette allerede nå, ettersom dette faller innenfor NAV sine eksisterende ordninger. Dersom du er eneste ansatte i AS’et er det vanligvis er en forutsetning at permitteringsgraden er 80 prosent eller mindre. NAV har imidlertid uttalt at man sett i lys av de spesielle omstendighetene også nå kan søke dersom permitteringsgraden er 100 prosent. Spørsmålet bli vurdert individuelt.

NAV har utarbeidet disse fem stegene du kan følge:

  • Registrer deg som arbeidssøker (dette gjelder også permitterte)
  • Søk dagpenger (selv hvis du er usikker på om du kan få)
  • Du må sende meldekort hver 14. dag (gjelder også før du har fått svar, kryss av for at du fortsatt er arbeidssøker)
  • Registrer CV hos NAV
  • Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

 

Se også denne informasjonsvideoen fra NAV:

https://player.vimeo.com/video/397949751

Dersom du trenger en mal for permitteringsvarselet kan du kontakte GramArt.

Les mer her hos NAV:

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-4

I utgangspunktet gir ikke inntekter du har som selvstendig næringsdrivende deg rett til dagpenger, men det finnes unntak dersom som du som ansatt arbeidstaker har hatt inntekter innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene. I tillegg til dette har Stortinget den 16. mars 2020 vedtatt en midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Dette vil være en ordning som ligner mye på dagpenger for ansatte arbeidstakere. Den nye ordningen innebærer følgende: Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser gis du rett på midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 % av gjennomsnittet for de siste tre års inntekter, oppad begrenset til 6 x folketrygdens grunnbeløp (ca. kr. 600.000). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget trer i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så snart NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Dette er en ny trygdeytelse, og pr. i dag 25. mars 2020 er det ennå ikke mulig å søke om denne ytelsen hos NAV. Så fort NAV kommer med praktisk informasjon om ordningen og registrering av inntekt, vil vi videreformidle informasjonen til GramArts medlemmer.

Satsene og beregningen tilsvarer det du som selvstendig næringsdrivende ville hatt krav på i sykepenger, dersom du hadde blitt syk.

Les mer info hos NAV om dagpenger og egen næringsvirksomhet:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/relatert-informasjon/dagpenger-og-egen-naeringsvirksomhet

Les mer info hos GramArt om krisetiltakene fra myndighetene:

https://www.gramart.no/okonomisk-krisepakke-fra-stortinget-fase-1/

Du må registrere deg som arbeidssøker for å kunne søke dagpenger. I utgangspunktet kan man tidligst få innvilget dagpenger fra den dagen man sender søknaden. Kontakt ditt NAV kontor for nærmere opplysninger dersom dette gjelder deg.

Når det gjelder midlertidig inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere, går det som nevnt ennå ikke an å søke på ytelsen da de tekniske løsningene ikke er på plass. Creo har spilt inn at det må settes en felles «dag 1» for de som rammes av krisen, som er uavhengig av når man faktisk registrerer seg hos NAV, og at tidspunktet man vil kunne kreve midlertidig inntektssikring må beregnes ut i fra denne dagen. GramArt støtter dette. Vi kommer tilbake med flere opplysninger om denne ordningen så snart de foreligger.

Se informasjonsside for deg som er arbeidsledig på grunn av koronaviruset: https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/arbeidsledig

Ordinære bestemmelser om dagpenger finner du her: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig#chapter-3

Personlige næringsdrivende som skulle ha betalt første termin av forskuddsskatten 15. mars får utsatt frist til 1. mai. Dersom skattegrunnlaget er redusert på bakgrunn av inntektstap, kan man søke redusering av forskuddsskatt.

Det er det dessverre ingen som vet. Vi henviser til myndighetenes løpende informasjon og folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/.

Alle konkrete spørsmål rundt forsikringer bør rettes til ditt forsikringsselskap.

Mange medlemmer har instrumentforsikring og reiseforsikring gjennom GramArts avtale med IF og Europeiske. Dersom du har spørsmål knyttet til forsikringen din, anbefaler vi deg å besøke denne nettsiden:
https://www.europeiske.no/privat/reisetips/reiseinfo-advarsel
Her finner du svar på en del spørsmål. Du kan også ta kontakt med Svein Nilsen hos oss, som er ansvarlig for forsikringsordningene våre. Du treffer ham på svein@gramart.no / tlf. 22 00 56 54.

Krav til politiske myndigheter om tiltakspakke

Situasjonen er så ekstraordinær at det vil være nødvendig med betydelige hjelpetiltak fra det offentlige. GramArt har derfor tett kontakt med de andre aktørene i musikkbransjen som også blir rammet av Koronaviruset, både på arrangør- og artistsiden. Sammen med Norske konsertarrangører, Creo, Nemaa, Virke og Norske Kulturhus har vi kommet med en tiltaksliste til norske myndigheter som vil bidra til å begrense det omfattende skadeomfanget, ikke bare for GramArts medlemmer, men hele næringskjeden i musikkbransjen. Vi har også kontaktet kulturministeren og presisert at slike tiltak er av avgjørende betydning. Vi følger med på hvilke løsninger som vil bli lagt frem fra regjeringen. Dersom tiltakene ikke vurderes å være tilstrekkelige gode, vil vi selvsagt fortsette med å legge press på de politiske myndighetene.

Juridisk bistand til medlemmer som får konserter og arrangementer avlyst.
GramArts rådgivende avdeling har fått svært mange henvendelser de siste ukene, med spørsmål knyttet til hvilke rettigheter de har ved avlyste eller utsatte arrangementer. Rådgivende avdeling bistår disse fortløpende. Trenger du hjelp fra vår oss om denne type utfordringer eller har spørsmål knyttet til hvilke rettigheter du har, kontakt enten Maren Skaskiewicz på maren@gramart.no / tlf. 22 00 56 59 eller Tore Østby på tore@gramart.no / tlf. 907 31 775.

 

Generell rådgivning om situasjonen

Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer de siste dagene med spørsmål om pågående turnéer, turnéplanlegging fremover og andre generelle spørsmål. Dersom du for øyeblikket er ute på turné er rådet å lytte til lokale helsemyndigheter i landet du eventuelt befinner deg i og for øvrig følge vanlige smittevernråd. Vi oppfordrer også til å følge med på hva folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider: https://www.fhi.no/
Det er også en god idé å være oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd. Har du spørsmål om denne type forhold, kan du enten kontakte Maren eller Tore (kontaktinfo i forrige punkt) eller Anders Nielsen på anders@gramart.no / tlf. 22 00 56 55.

 

Grunnet den ekstraordinære situasjonen har vi besluttet at all rådgivning og bistand i forbindelse med koronavirusets utbrudd er inntil videre gratis for GramArts medlemmer, forutsatt at det dreier seg om rådgivning av mindre omfang.