Siden ble først publisert i mars 2016, og vi vil bruke tiden framover til å fylle på med enda mer relevant informasjon for deg som er artist. Er det noe du savner, eller har du andre spørsmål – ikke nøl med å kontakte oss på gramart@gramart.no eller tlf 22 00 56 50.

Tilskuddsordninger
& søknadsskriving

Studio &
innspilling

Distribusjon
av musikk

Penger &
Organisering

Introduksjon til
musikkbransjen

Jus &
rettigheter

Konsert & Turné

Promo/Marketing

Inspirasjon

Jus & rettigheter

Organisering av selskap

Av advokat Christian Wadahl Uhlen (MNA)

Dersom du tjener penger på musikken din, vil dette som regel være å anse som næringsinntekt.  Som næringsdrivende bør du da organisere næringsvirksomheten på en hensiktsmessig måte.

Denne teksten tar sikte på å gi deg en innføring i hvilke selskapsformer som er mest aktuelle for musikere, og hva valget vil innebære for deg.  Fremstillingen er svært forenklet, og det finnes heller ikke fasitsvar.  Før du tar et endelig valg, anbefaler jeg derfor at du foretar en kartlegging av virksomheten din og undersøker nærmere med en rådgiver eller advokat.  Jeg håper likevel denne teksten kan fungere som en inngangsport.

Hva kan jeg velge?

+

Det finnes mange ulike selskapsformer å velge mellom.  De selskapsformene jeg har valgt ut som mest aktuelle for GramArts medlemmer er:

  • Enkeltpersonforetak (ENK)
  • Ansvarlige selskaper (ANS eller DA)
  • Aksjeselskap (AS), og
  • Samvirkeforetak (SA).

De øvrige selskapsformer (forening, stiftelse, allmennaksjeselskap, kommandittselskap mv.) har jeg valgt å holde utenfor denne fremstillingen.  Det betyr ikke at slike aldri kan passe for musikere, men stort sett velger de fleste en av hovedformene listet opp ovenfor.

Enkeltpersonforetak (ENK) er den enkleste formen for organisering av næringsvirksomhet.  ENK passer for enkeltpersoner med en ukomplisert form for næringsvirksomhet.  Er du for eksempel sessionmusiker, låtskriver eller DJ, kan du opprette et enkeltpersonforetak og antagelig føle dette som tilstrekkelig.  Et enkeltpersonforetak kan bare innehas av én person.  Det er likevel anledning for et enkeltpersonforetak å ansette en annen person (utenom innehaveren).  Dette vil ikke berøres her.

Ansvarlige selskaper (ANS) må bestå av mer enn én person.  Man kan forenklet si at dette er ”enkeltpersonforetaket for band”.  De som ”eier” selskapet kalles deltakere.  Et DA (ansvarlig selskap med delt ansvar) er en særskilt form for ansvarlig selskap hvor man har valgt å dele ansvaret utad (se punkt 1).  ANS og DA er vanlige organisasjonsformer for band.

Aksjeselskaper (AS) kan bestå av én eller flere personer.  Eierne av selskapet kalles aksjonærer.  Dette kan være deltagerne i et band, men også andre (foreldre, managere etc.) kan være aksjonærer.  Et aksjeselskap er et selvstendig rettssubjekt, og skiller seg derfor vesentlig fra ENK/ ANS/ DA.

Samvirkeforetak (SA) må bestå av mer enn én person.  Eierne av selskapet kalles medlemmer.  For de forhold som behandles i denne teksten, har Aksjeselskaper og Samvirkeforetak svært mange likheter.

Hvorfor må jeg velge?

+

Dersom du ikke selv velger organisasjonsform, er det uforutsigbart hvilke regler som gjelder for musikervirksomheten din.  Du tar en helt annen kontroll over næringen din når du organiserer deg i den selskapsformen som er best tilpasset deg.  Dette gjør det mulig for deg å planlegge og tilpasse driften etter dette.  I Oslo tingretts dom av 10.3.2009, anså retten at bandet Gorgoroth, som ikke var formelt selskapsrettslig organisert, kunne ha ulik selskapsrettslig identitet avhengig av hva slags rettsspørsmål det var tale om.  Da blir det uforutsigbart hva følgen blir av interne og eksterne avtaler, varmerkeregistreringer, beskatning etc.

Når du nå skal velge selskapsform, har jeg i denne teksten trukket frem fire hovedhensyn som du bør tenke gjennom:

  1. Valg av selskapsform har betydning for ansvaret overfor tredjeparter,
  2. Valg av selskapsform har betydning for forhold internt i bandet,
  3. Valg av selskapsform påvirker hvordan du i det daglige driver den forretningsmessige delen av musikervirksomheten din, og
  4. Valg av selskapsform påvirker økonomien din i mange ulike henseende.

Disse fire hovedhensynene vil behandles nærmere nedenfor.  Jeg anbefaler også at du ser på denne guiden om valg av selskapsform fra Altinn.

1: Valg av selskapsform har betydning for ansvaret overfor tredjeparter

+

Dette er et spørsmål om hvem som blir ansvarlig overfor tredjeparter, og i hvilken grad.  Dette kan ha betydning for hvem som skal oppfylle spillekontrakten med arrangør, hvem som er erstatningsansvarlig overfor en publikummer som får et ølglass i hodet på konsert osv.

Er du organisert som et ENK, er du som privatperson også ansvarlig overfor tredjeparter.  Dersom en tredjepart retter krav mot enkeltpersonforetaket ditt, og du ikke har nok penger til å dekke kravet, kan kreditor for eksempel begjære utlegg i en leilighet du eier. Dette gir seg også utslag overfor skattemyndighetene, ved at du fører inn næringsinntekten fra enkeltpersonforetaket ditt på din personlige selvangivelse, og skatter samlet.

Det samme gjelder i stor grad om dere er organisert som et ANS eller DA: Dersom selskapet ikke har nok midler til å dekke regningen, kan kreditor kreve dekning fra deltagerne.  Her kommer den vesentlige forskjellen på ANS og DA frem: I et ANS kan kreditor kreve dekning for hele beløpet fra hver enkelt deltaker.  Dette kalles solidarisk ansvar.  I et DA har man forhåndsavtalt en ansvarsbrøk og registrert denne i Foretaksregisteret.  Da er hver enkelt deltaker kun ansvarlig for sin brøkdel.  Også med hensyn til ligning, har ANS/DA likheter med enkeltpersonforetaket: Den enkelte deltakers andel av selskapsoverskuddet tas med i den personlige selvangivelsen.

For AS og SA gjelder den motsatte ordningen: Dette er selvstendige rettssubjekter som fullt og helt er ansvarlige for oppfyllelsen av forpliktelser overfor tredjepart.  Dersom et AS eller SA ikke kan dekke regningen sin, kan ikke kreditor kreve dekning fra aksjonærene (i et AS) eller medlemmene (i et SA).  Merk likevel at dersom du er styremedlem eller har annen ledende posisjon i et AS eller SA, kan du ha et ansvar i kraft av ledervervet.  Dette forutsetter imidlertid som den klare hovedregel at du har handlet uaktsomt.  Både AS og SA lignes som selskaper, og selskapenes eventuelle overskudd blandes ikke inn i din selvangivelse.  Dersom du mottar lønn som ansatt i AS eller SA, eller mottar utbytte (som aksjonær) eller etterbetaling (som medlem i SA), er dette derimot som hovedregel skattepliktig inntekt.

2: Valg av selskapsform har betydning for forhold internt i bandet

+

Dette er et spørsmål om hvordan dere som er med i selskapet er ansvarlige overfor hverandre.  Dette kan ha betydning for hvem som skal utføre hvilke oppgaver, hvem som er ansvarlig for å skyte inn penger, hva skjer med penger man har skutt inn eller lagt ut mv.

I et enkeltpersonforetak er dette ukomplisert: Det er bare én innehaver (deg), og du er ansvarlig i ett og alt.  Dersom du velger å ansette andre bandmedlemmer i ditt enkeltpersonforetak, har ikke disse bandmedlemmene noen selskapsrettslige rettigheter eller plikter.  Forholdet mellom deg og de ansatte bandmedlemmene er da utelukkende et arbeidsrettslig forhold.

I ANS og DA er utgangspunktet at dersom en deltaker har betalt en selskapsutgift (enten for å kjøpe inn noe selskapet trenger eller ved å betale en kreditor som ikke fikk betalt av selskapet), så kan hun kreve utgiften dekket av selskapet.  Om ikke selskapet har penger, kan hun kreve dekning fra de ulike deltakerne etter avtalt andel.

I et AS er utgangspunktet at den enkelte aksjonær ikke er ansvarlig for mer enn det vedkommende har skutt inn i aksjekapital i selskapet.  Tilsvarende vil det for et SA ikke være noe å kreve av det enkelte medlem utover den allerede innbetalte medlemsandelen i samvirkeforetaket.  Men både i AS og SA kan det være underliggende avtaler (aksjonæravtaler/ medlemsavtaler) om plikt til å skyte inn midler dersom selskapet skulle slite økonomisk.  Hvis selskapet skal ta opp lån, kan det også være at banken vil kreve personlige garantier fra aksjonærer/ medlemmer.  I sin rene form, vil likevel risikoen ved virksomheten reduseres vesentlig ved å velge AS/SA fremfor ENK/ANS/DA.

3: Valg av selskapsform påvirker hvordan du i det daglige driver den forretningsmessige delen av musikervirksomheten din

+

ENK er det desidert enkleste alternativet for næringsdrivende.  Det er lett å registrere (se her), lett å slette og overkommelig å drive.  Ulempene med ENK oppstår i hovedregel når flere driver en felles virksomhet, eller når virksomheten er særskilt kompleks, mangeartet eller kapitalkrevende.  Som hovedregel kreves ikke regnskapsfører i ENK.  Jeg anbefaler likevel å benytte dette.  Det er ikke krav om revisor, eller registrering i Foretaksregisteret.  ENK må likevel registreres i Enhetsregisteret.

Driver flere virksomheten sammen, er den enkleste selskapsformen et ANS eller DA.  Det inntrer ikke krav om regnskapsfører før omsetningen passerer kr 5 mill. og 5 ansatte.  Som for ENK, anbefaler jeg imidlertid at dere bruker en.

AS passer både for enkeltpersoner og for grupper av personer.  For enkeltpersoner er AS særlig egnet hvis du er i en livssituasjon der sosiale rettigheter har stor betydning (se punkt 4 nedenfor).  Dersom næringen din er omfattende med store innekter, har du også mer økonomisk fleksibilitet i et AS.  Du kan for eksempel vente med å ta ut alt overskudd som lønn eller utbytte, slik at ikke all skattebelastning tas samme år.  Driver du med flere ulike typer næring (for eksempel om du driver et plateselskap ved siden av å være musiker) kan det også være mer hensiktsmessig å skille driften i ulike aksjeselskaper.  For en gruppe eller et band, er AS et godt og mer fleksibelt alternativ til ANS eller DA.  AS innebærer imidlertid mer byråkrati enn ENK/ANS/DA, med krav om bl.a. årsregnskap og årsberetning, styremøter og generalforsamlinger.  Revisor kan for de fleste ”musiker-AS” velges vekk.  Innskudd av aksjekapital har tidligere skremt mange musikere til å ikke velge AS som organisasjonsform.  Etter at kravet til aksjekapital ble redusert fra 100 000,- til 30 000,- bør dette ikke lenger være noe hinder dersom virksomheten er en fulltidsbeskjeftigelse.  AS må registreres i Foretaksregisteret, og dersom ASet har ansatte, må det sendes A-meldinger (se her).

SA har på svært mange områder like regler som AS, men med noen lempeligere krav.  Det er bl.a. ikke krav til årsregnskap eller årsberetning før omsetningen overstiger 2 mill., og det er heller ikke krav til innskudd av kapital.

Opprettelse:

Et ENK opprettes med et par tastetrykk på Altinn.  For å opprette et ANS/DA må det avholdes et stiftende selskapsmøte og vedtas en selskapsavtale, før selskapet registreres i Foretaksregisteret.  Dette gjøres også gjennom Altinn (se her).  Et eksempel på en enkel selskapsavtale finnes her.

Opprettelsen av et AS/SA er noe mer omfattende. Du kan imidlertid få bistand til dette gjennom GramArt.

Ledelse:

I et ENK vil det i hovedregelen være Innehaveren som er daglig leder.  I ANS/DA er det valgfritt om man ønsker at noen skal inneha den daglige ledelse eller om det skal være et styre.  AS/SA må ha styre med styreleder, samt daglig leder.

Bokføring:

Alle selskapsformer har bokføringsplikt, men omfanget varierer.  Er du i tvil om hva dette innebærer, bør du kontakte en regnskapsfører.  Jeg nevner likevel to viktige poeng for nybegynneren:

1) For å sende fakturaer, må du ha et fakturasystem.  Det innebærer at du ikke kan lage fakturaer i Word eller Excel, men må ha et system der fakturanummer genereres automatisk i en ubrutt nummerserie (eventuelt kan du kjøpe ferdignummererte blanketter, men dette er i overkant old-school).  Den enkleste fakturaløsningen for deg som starter opp, er www.sendregning.no.

2) Alle bilag må fortløpende settes inn i en perm eller mappe som enkelt kan leveres regnskapsfører, slik at hun kan foreta bokføringen for deg.  Med dokumentasjon mener jeg her (kopier av) fakturaer du sender ut, fakturaer du mottar (og forhåpentlig betaler), månedlige bankutskrifter, kvitteringer for utlegg etc., samt nødvendige tilhørende underbilag.  Dette bør du begynne med umiddelbart, for det er muligheter til å få fradragsført utgifter som er pådratt før registrering, se her.

4: Valg av selskapsform påvirker økonomien din i mange ulike henseende

+

Sosiale rettigheter:

Ved å drive som ENK, ANS eller DA, regnes du som selvstendig næringsdrivende.  Du kan ikke selv være ansatt i ditt eget ENK/ANS/DA.  Dette innebærer at du ikke har rett til sykepenger før fra 17. sykedag, og da med kun 65 % av gjennomsnittlig næringsinntekt de siste tre år.  Du kan imidlertid kjøpe deg særskilt forsikring gjennom NAV (se her).  Du har fulle rettigheter til foreldrepenger, mens når det gjelder dagpenger, er det kun helt unntaksvis at du har krav på dette.

I et AS/SA har du fulle sosiale rettigheter dersom du er ansatt i selskapet.  Det gir imidlertid ingen sosiale rettigheter å være aksjonær/ medlem.

Skatt:

Valg av selskapsform påvirker beskatningen.  Som nevnt under punkt 1, varierer det med selskapsformen om selskapet er et eget skattesubjekt, eller om det lignes sammen med deg som person.  Det vil også ha betydning om et overskudd tas ut som lønn, utbytte (AS), etterbetaling (SA) eller som næringsinntekt (ENK, ANS eller DA) – alene eller i kombinasjon med annen lønnsinntekt.  Dette er kompliserte regler, og satser og unntak endres nærmest årlig som resultat av politiske tautrekkinger.  Ønsker du full oversikt over skattemessige spørsmål, bør du kontakte en rådgiver med særskilt kompetanse på dette feltet.

Hva bør jeg velge?

+

Etter å ha lest denne teksten, sitter du forhåpentlig med fått et bedre kunnskapsgrunnlag for å svare på dette spørsmålet.  Da anbefaler jeg deg å gå videre med en liten ”selskapsanalyse” for ditt blivende selskap.  Et eksempel på spørsmål du kan stille deg for å analysere ditt behov, ligger her.

Hvis du ønsker en sammenfatning av denne teksten, kan du ta en titt på denne matrisen.

Forhåpentlig har du nå kommet langt i å finne en selskapsform som passer deg.  Har du behov for ytterligere rådgivning, kan GramArt hjelpe deg med dette.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque et risus et urna euis- mod porttitor eu vel erat. Maecenas sit amet diam dolor. Nullam sed arcu congue, consec- tetur nulla eu, placerat magna. Suspendisse at nulla eros. Nullam eget rutrum tortor. Cras luctus arcu vel hendrerit porta. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In tincidunt libero vel ultricies suscipit. Suspendisse potenti.

Etiam aliquam mi nunc, id condimentum ipsum bibendum a. Curabitur aliquam, odio vel pellentesque tincidunt, tellus arcu elementum odio, in mollis enim neque sit amet sapien. Etiam e citur mauris eleifend sem congue, id semper nulla accumsan. Etiam sit amet tris- tique lorem. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam imperdiet erat vel ultricies feugiat. Aenean neque turpis, tincidunt nec ipsum ut, suscipit imperdiet ligula. Aliquam in luctus purus. Vestibulum condimentum, tellus vel tempor pharetra, diam neque porta orci, sit amet iaculis nibh enim sit amet erat. Morbi eget lorem mollis, eleifend est vel, tincidunt erat. Aenean malesuada posuere massa, pulvinar varius tellus laoreet eu. Sed a vestibulum massa.

Sed fringilla fringilla blandit. Sed vel posuere turpis. Nunc quis nisi quam. Donec ac diam lectus. Morbi dapibus velit quis lorem tempus, sodales fringilla magna bibendum. Pellen- tesque placerat eros et turpis congue, eu mattis nunc ornare. Ut cursus suscipit mi vitae pharetra.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque et risus et urna euis- mod porttitor eu vel erat. Maecenas sit amet diam dolor. Nullam sed arcu congue, consec- tetur nulla eu, placerat magna. Suspendisse at nulla eros. Nullam eget rutrum tortor. Cras luctus arcu vel hendrerit porta. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In tincidunt libero vel ultricies suscipit. Suspendisse potenti.

Etiam aliquam mi nunc, id condimentum ipsum bibendum a. Curabitur aliquam, odio vel pellentesque tincidunt, tellus arcu elementum odio, in mollis enim neque sit amet sapien. Etiam e citur mauris eleifend sem congue, id semper nulla accumsan. Etiam sit amet tris- tique lorem. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam imperdiet erat vel ultricies feugiat. Aenean neque turpis, tincidunt nec ipsum ut, suscipit imperdiet ligula. Aliquam in luctus purus. Vestibulum condimentum, tellus vel tempor pharetra, diam neque porta orci, sit amet iaculis nibh enim sit amet erat. Morbi eget lorem mollis, eleifend est vel, tincidunt erat. Aenean malesuada posuere massa, pulvinar varius tellus laoreet eu. Sed a vestibulum massa.

Sed fringilla fringilla blandit. Sed vel posuere turpis. Nunc quis nisi quam. Donec ac diam lectus. Morbi dapibus velit quis lorem tempus, sodales fringilla magna bibendum. Pellen- tesque placerat eros et turpis congue, eu mattis nunc ornare. Ut cursus suscipit mi vitae pharetra.